Groep 5


Groep 5

 

In groep 5 wordt les gegeven door  meester Paul. Hij krijgt assistentie van 2 stagiaires : Persia (onderwijsassistente leerjaar 3, op woensdag tot en met vrijdag  en Matthijs Plum, onderwijsassistent leerjaar 2, op de maandag en dinsdag)

 

De overgang van groep 4 naar groep 5 wordt door de kinderen vaker moeizaam gevonden. Niet alleen de nieuwe leerstof is moeilijk, maar ook de hoeveelheid werk stijgt. Tevens moeten de kinderen bij rekenen in verschillende boeken en schriften werken. Ze gaan bij taal en spelling over op het schrijven in schriften zonder hulplijntjes. Dat is in het begin moeizaam, maar gaandeweg lossen de problemen zich meestal op.

Tevens komen de zaakvakken om de hoek kijken en maakt uw kind zijn of haar eerste proefwerk. Ze krijgen hiervoor een samenvatting van de hoofdstukken met de bijbehorende vragen mee naar huis. Echter het uit het hoofd leren van deze vragen is lang niet altijd voldoende. Inzicht, logisch nadenken en relaties leggen wordt een belangrijke manier om de leerstof te verwerken.

 

Tevens krijgen de kinderen het vak studievaardigheden, de methode Blits. Hierbij krijgen de leerlingen geleerd hoe ze informatie uit verschillende informatiebronnen kunnen halen.

Bij begrijpend lezen krijgen de kinderen de methode Nieuwsbegrip. Hierbij worden actuele teksten aangeboden en leesstrategieën toegepast.

 

Bij rekenen wordt de leerstof uitgebreid met de tafeltjes, deeltafeltjes met rest, analoge en digitale klok, rekenen tot en met 1000. Tevens wordt het cijferend optellen en aftrekken geïntroduceerd en wordt er gestart met cijferend vermenigvuldigen.  Dat gaat in het begin nog op een andere manier dan de meeste ouders dat gewend zijn. Meten tijd en geld worden uitgebreid.

 

Bij spelling maken we gebruik van de nieuwe methode Taalactief. In groep 5 komen de spellingscategorieën van groep 4 weer aan de beurt, echter bestaan de meeste woorden uit 2 of meer categorieën. Zo kent het woord weiland 2 categorieën, ei/ ij en d/t aan het eind.

Ook worden de open – en gesloten lettergreep verder uitgewerkt.

 

Bij taal werken we met de nieuwe methode Taalactief. Deze methode bestaat uit een gedeelte woordenschat en een gedeelte taalschat. Bij dat laatste moet U denken aan woordbenoemingen zinsontleding, verkleinwoorden, voegwoorden etc.

 

Verder krijgen we om de woensdag bezoek van een echte muziekjuf, die de kinderen kennis laat maken met allerlei liedjes, maar ook met allerlei instrumenten. 

 

Elke maandag gaan we naar sporthal Terwaerden om te gaan gymmen. Daar wisselen elke week de activiteiten. De ene week doen we een spelactiviteit en de andere week turnactiviteiten.

 

Allemaal een fijn schooljaar gewenst in groep 5.