Groepen 1-2


Hallo allemaal.

Als leerkrachten van de groepen 1-2 willen wij ons graag even aan u voorstellen.


In groep 1-2A ziet u juf Jacqueline en juf Brigitte.
In groep 1-2B werken juf Yvonne en juf Katja.
In groep 1-2 C komt u juf Marijn en juf Jacqueline tegen.


Zo starten wij de dag
In de ochtend is er voor ouders van kinderen in groep 1-2 de mogelijkheid om even mee naar binnen te lopen vanaf 8.20 als de eerste bel gaat. U kunt dan rustig de tijd nemen om afscheid te nemen van uw kind. Als u kort iets wilt vragen aan de leerkracht kan dat natuurlijk ook. Voor inhoudelijke vragen kunt u altijd een
afspraak (na schooltijd) maken. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en willen we beginnen met de lessen. Heeft uw kind moeite met  afscheid nemen, zorg dan dat u niet te laat bent en het daadwerkelijke afscheid niet onnodig lang duurt. Geef eventueel een seintje aan de leerkracht als u vertrekt zodat deze uw kind even kan ondersteunen.

Schooltijden voor groep 1-2 zijn:
         
Maandag:
  8.30 - 12.00 en 12.45 - 14.45 uur
Dinsdag:  8.30 - 12.00 en 12.45 - 14.45 uur
Woensdag:   8.30 - 12.30 uur
Donderdag:  8.30 - 12.00 en 12.45 - 14.45 uur
Vrijdag: 8.30 - 12.00 uur

Werken met thema’s


Om te zorgen dat het onderwijs voor de kleuters  betekenisvol is werken we altijd rondom een thema. Er zijn thema’s die elk jaar terugkomen zoals onder andere: herfst, Sinterklaas, Zonnewende, Carnaval, lente en zomer. Daarnaast komen thema’s uit prentenboeken of gebeurtenissen die kinderen meemaken aan bod. Ook corresponderen wij met een andere basisschool: BS de Langeberg in Brunssum. Door deze briefuitwisseling worden kinderen nieuwsgierig naar elkaar en wordt schrijven en lezen als een natuurlijk proces ervaren.
 
In de kring
Als de ouders zijn vertrokken start de dag voor de kleuters in de kring met een aantal routines.
Aan bod komen o.a.:

 

  • De dagen van de week.

  • De maanden van het jaar.

  • Het seizoen.

  • Welke datum het is.

  • Of alle kinderen aanwezig zijn.

Daarna volgt er een activiteit rondom taal/rekenen/muziek/ wereldoriëntatie of sociale vorming. Door vooraf doelen vast te stellen zorgen we dat ons aanbod dekt wat kinderen aan het eind van groep 1 en 2 moeten kennen en kunnen.

Rekenen


Uiteindelijk doel van rekenonderwijs in het basisonderwijs is ontwikkeling van “functionele gecijferdheid”.

 

Het gaat er om dat het kind zin kan geven aan  getalsmatige informatie die het in het dagelijks leven tegenkomt en daar op een passende wijze mee kan omgaan.

 

Daarnaast is het belangrijk dat kinderen gevoel krijgen voor getallen en plezier ontwikkelen in het werken met getallen. De eerste vier leerjaren zijn daarbij van groot belang omdat ze het fundament leggen voor het verloop van de
rest van de rekenontwikkeling. OBS de Speurneus maakt gebruik van de werkmap Gecijferd Bewustzijn.

 

Door kinderen ervaringen te laten opdoen en door activiteiten met ze te ondernemen op het gebied van tellen en getalbegrip, meten en meetkunde, leggen we een stevig fundament voor beginnende gecijferdheid.

 

 

Muziek


Naast de muzieklessen die de leerkracht zelf geeft komt er 1 keer per 2 weken een vakleerkracht. We zien dit zelf als een enorme verrijking van muziekonderwijs op de Speurneus.

 

Kinderen beleven  plezier aan het zingen van liedjes, genieten van bewegen op de muziek, breiden hun woordenschat uit en krijgen gevoel voor ritme.

Taal
Taalontwikkeling is een heel breed gebied waar o.a. versjes, leergesprekken, taalspelletjes zoals raadsels, rijmen, een voorwerp omschrijven enz., poppenkast, toneelspelen, vertellen en voorlezen van prentenboeken onder valt.  De basis om onder andere een goede lezer te kunnen worden wordt hier gelegd.

 

Doelen zijn:
kinderen enthousiast maken voor boeken en verhalen zodat zij zin hebben om aan het aanvankelijk leesproces te beginnen.


Kinderen leren hoe een verhaal in elkaar zit, dat je een boek van voor naar achter en regels van links naar rechts en vervolgens naar beneden verder leest.

 

Kinderen laten kennis maken met geschreven en gedrukte letters en leren klanken manipuleren.


Kinderen laten ontdekken dat je met letters een boodschap over kunt brengen.


Het ontwikkelen van een eerste bewustzijn dat woorden zijn opgebouwd uit klanken en dat deze klanken corresponderen met een letter. Kinderen moeten uiteindelijk vanaf groep 3 een letter leren verklanken en losse klanken aan elkaar kunnen koppelen om een woord te kunnen lezen. Voor dit onderdeel maakt de school gebruik van de werkmap Fonemisch Bewustzijn.
Woordenschat. Voor het begrijpen van teksten speelt de woordenschat van de leerlingen een belangrijke rol.
Je moet immers weten wat het woord dat je leest betekent.

Werklessen met ouderhulp


Elke ochtend vindt er een werkles plaats waarin kinderen in niveaugroepjes werken aan opdrachten rondom een thema of kiezen uit hoeken en/of ontwikkelingsmateriaal. De opdrachten zijn zo gekozen dat er voldoende mogelijkheden zijn voor differentiatie naar boven en naar beneden. De leerkracht observeert en registreert hierbij de ontwikkeling. Om kinderen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen is het fijn als er tijdens de werkles een ouder/grootouder in de klas is die meehelpt. Lijkt het u leuk om ook een keer mee te helpen in de groep geef dit dan door aan de leerkracht.


Eten en drinken


De kleuters eten 2 keer per dag. In de ochtend rond 10.30 en ‘s middags om 12.00. Het is fijn als u twee afzonderlijke pakketjes meegeeft zodat uw kind weet wat het kan eten in de verschillende pauzes. Onze voorkeur gaat uit naar een gezond gevulde trommel. Wel willen we u vragen fruit dat u meegeeft thuis alvast te schillen/snijden zodat uw kind meteen kan eten. Geef uw kind geen snoep mee!


Gym


Kinderen bewegen veel en graag. Dat zien we bijvoorbeeld op het schoolplein tijdens het buitenspelen van de kleuters. Onze kleuters gymmen in hun ondergoed. Wel kunt u gymschoentjes meegeven met een soepele zool. Om te zorgen dat er zo min mogelijk tijd verloren gaat is het handig als uw kind gymschoenen heeft die hij of
zij zelf kan aantrekken! In de gymzaal willen wij kleuters ervaring laten opdoen met de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen in aansprekende bewegingssituaties. Het gaat daarbij om bewegingsvormen als balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en bewegen op muziek. De meeste bewegings- en sportactiviteiten worden gezamenlijk ondernomen en dus is het nodig om te leren afspreken wat de regels zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt. Verder hoort daarbij elkaar helpen, op veiligheid letten, elkaars mogelijkheden respecteren en eigen mogelijkheden verkennen. Sociaal emotionele ontwikkeling Hoe begroet je anderen? Wanneer is plagen leuk? Wat doe je als je boos bent? Om respectvol met zichzelf en anderen om te kunnen gaan, moeten kinderen een breed scala aan sociaal-emotionele competenties ontwikkelen. Kinderen leren sociaal-emotionele vaardigheden voor een groot deel door ‘nadoen’ en ‘uitproberen’.
 
Op school schenken wij extra aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling via de methode “Goed gedaan!” Thema’s die voor kleuters actueel zijn zoals onder andere: wennen, samen spelen, ruzie, plagen komen hierbij aanbod. Via verhalen en kringactiviteiten krijgen kinderen meer zicht en grip op hun eigen emoties en gedrag geven en eren dat sociaal vaardig gedrag niet alleen ‘netjes’ naar anderen is, maar vooral ook heel handig en fijn voor jezelf.
 
Zwemmen


Gedurende het schooljaar gaan we met de groepen 1 -2 , twee keer naar het zwembad. We zien dit als een mooie activiteit waarbij kinderen op een andere manier samen zijn en met elkaar kunnen spelen en genieten. Wanneer uw kind aan de beurt is staat op de kalender. Het zwemmen, kost 2 euro per keer. Dit bedrag kunt U
op de ochtend zelf gepast betalen bij de leerkracht. Om deze activiteit veilig te laten verlopen vragen we om uw hulp bij het vervoeren van kinderen naar het zwembad en het begeleiden van kinderen in het water. U kunt zich hiervoor opgeven via een briefje dat op de deur van de klas komt te hangen. Het is niet de bedoeling dat jongere broertjes en zusjes meegaan. Als uw kind nog geen zwemdiploma heeft dient u opgeblazen zwembandjes mee te geven.