Medezeggenschapsraad


Aankondiging

 

De volgende MR-vergadering is op: 2 november

Het openbare deel start om 08:15 uur.

 

De Medezeggenschapsraad van OBS De Speurneus

 

De Medezeggenschapsraad, bestaande uit 3 leerkrachten en 3 ouders, wil ertoe bijdragen dat OBS De Speurneus een school is voor alle kinderen en waar kinderen tot groei kunnen komen in een plezierige, veilige, educatieve en creatieve leeromgeving. Hierbij staat belangenbehartiging van kinderen, ouders en personeel centraal.

De MR wil invloed uitoefenen op het schoolbeleid door gebruik te maken van de rechten en plichten zoals vastgelegd in het medezeggenschapsreglement/statuten en door het stellen van kritische en opbouwende vragen en het geven van (on)gevraagde adviezen aan de leiding. Het waarborgen van goed bestuur vinden we belangrijk.

Door een goede samenwerking met de directie van de school worden we betrokken bij alle processen die zich binnen de schoolorganisatie afspelen en worden we door de directie uitgenodigd mee te denken bij ingewikkelde zaken. Er is een open communicatie tussen MR en directie, met korte lijnen. Hierdoor wordt er op een positieve wijze gewerkt aan het realiseren van de doelen die de school en de MR zich gesteld heeft en wordt op die manier invulling gegeven aan de identiteit van de school.

De MR vergadert  minimaal 5 keer per schooljaar op OBS De Speurneus.
De vergadering is openbaar en de data en de agenda worden op de website van de school gepubliceerd.

De MR is bereikbaar per email mr.obsdespeurneus@movare.nl, telefoon (045-5691510) of gewoon persoonlijk op school in de wandelgangen!


 

                                                            MR, teamgeleding:

                                                            Marijn Lony
                                                            Leonne Logister
                                                            Maud Bogaardt: penningmeester

 

                                                            MR oudergeleding:

                                                            Esther Sterk: voorzitter
                                                            Nadine Jongen

                                                            Karin Lussenburg: secretaris