Huishoudelijk Reglement


Huishoudelijk Reglement schooljaar 2021/2022

 

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van OBS De Speurneus, vastgesteld door de medezeggenschapsraad op 28 september 2021.

 

 

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

 1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en eventueel een plaatsvervangend voorzitter.
 2. De voorzitter is belast met:

        -      het openen, schorsen, heropenen, sluiten en het leiden van de vergaderingen van

               de medezeggenschapsraad;
        -      het bijeenroepen van de medezeggenschapsraad;

        -      het opmaken van de agenda;

        -      het voeren van een vooroverleg met de directie.

 1. De voorzitter en bij diens verhindering de plaatsvervangend voorzitter vertegenwoordigt de medezeggenschapsraad in en buiten rechte.

 

Artikel 2 Secretaris

 1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een secretaris.
 2. De secretaris is belast met:

               - het opstellen van de notulen;

               - het voeren van de briefwisseling;

               - het beheren van de voor de medezeggenschapsraad bestemde en van de medezeggenschapsraad uitgaande stukken

               - het beheren van het mailverkeer met de GMR

               - het opstellen van het jaarverslag.

 

Artikel 3 Penningmeester

 1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden (indien gewenst) een penningmeester.
 2. De penningmeester voert de financiële huishouding van de medezeggenschapsraad; hij stelt ieder jaar de begroting (activiteitenplan) op en legt over ieder jaar verantwoording af in het jaarverslag.
 3. De penningmeester doet de raad een voorstel in de begroting voor de wijze waarop de door de directie beschikbaar gestelde middelen voor de raad, de eventuele geledingen en de deelraad worden verdeeld.
 4. De raad stelt de begroting vast.

 

Artikel 4 Bijeenroepen en agenda van de medezeggenschapsraad

 1. De medezeggenschapsraad komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak ten minste 5 keer per jaar bijeen en in de in het medezeggenschapsreglement bepaalde gevallen.
 2. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering.
 3. De vergadering wordt, behoudens spoedeisende gevallen, gehouden binnen 14 dagen nadat een verzoek daartoe is ingekomen. De vergadering wordt op een zodanig tijdstip gehouden dat alle leden van de raad redelijkerwijze aanwezig kunnen zijn.
 4. De leden en eventuele adviseurs (en/of directieleden) worden door de voorzitter schriftelijk uitgenodigd.
 5. De voorzitter stelt voor iedere vergadering een agenda op, waarop de door de leden opgegeven onderwerpen worden geplaatst.
 6. Ieder lid van de medezeggenschapsraad kan een onderwerp op de agenda plaatsen.
 7. Behoudens spoedeisende gevallen worden de uitnodiging en de agenda ten minste 5 dagen vóór de te houden vergadering van de medezeggenschapsraad verstuurd.
 8. De voorzitter stuurt een afschrift van de agenda van de vergadering van de medezeggenschapsraad aan de directie. De agenda is ter inzage op een algemeen digitaal toegankelijke plaats binnen het samenwerkingsverband ten behoeve van belangstellenden. Waar mogelijk maakt de secretaris gebruik van de in het samenwerkingsverband gebruikelijke digitale communicatiemiddelen.

 

Artikel 5 Deskundigen en/of adviseur

 1. De medezeggenschapsraad kan besluiten één of meer deskundigen/adviseurs uit te nodigen tot het bijwonen van een vergadering met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp.
 2. Aan de in het eerste lid bedoelde personen worden tijdig de agenda en de stukken van de betrokken vergadering verstrekt.
 3. De leden van de raad kunnen in de vergadering aan de in het eerste lid genoemde personen inlichtingen en advies vragen.
 4. Een deskundige kan ook worden uitgenodigd schriftelijk advies te geven.

 

Artikel 6 Commissies

De medezeggenschapsraad kan commissies instellen ter voorbereiding van de door de raad te behandelen onderwerpen.

 

Artikel 7 Quorum en besluitvorming

 1. Tenzij dit reglement anders bepaalt, besluit de medezeggenschapsraad bij meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft plus één van het totaal aantal in functie zijnde leden aanwezig is.
 2. Indien in een vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering belegd op de in artikel 4 voorgeschreven wijze, met dien verstande dat er slechts 2 dagen tussen de rondzending van de oproep en de datum van de vergadering behoeven te verlopen. Deze laatste vergadering wordt gehouden en is gerechtigd besluiten te nemen ongeacht het aantal leden dat is opgekomen.
 3. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd. De medezeggenschapsraad kan besluiten van deze regel af te wijken.
 4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht en tellen voor het bepalen van de meerderheid niet mee. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
 5. Wordt bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen gewone meerderheid behaald, dan vindt herstemming plaats tussen hen die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is diegene gekozen die alsdan de meeste stemmen op zich verenigd heeft. Indien de stemmen staken, beslist het lot.
 6. Bij staking van de stemmen over een door de medezeggenschapsraad te nemen besluit dat geen betrekking heeft op personen, wordt deze zaak op de eerstvolgende vergadering van de medezeggenschapsraad opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 

 

 

Artikel 8 Verslag

 1. De secretaris maakt van iedere vergadering van de medezeggenschapsraad een verslag dat in de volgende vergadering door de medezeggenschapsraad wordt vastgesteld.
 2. Het verslag wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, achtste lid, van dit reglement bekend gemaakt.

 

Artikel 9 Doelstellingen

De MR, bestaande uit leerkrachten en ouders, wil ertoe bijdragen dat OBS De Speurneus een school is voor alle kinderen en waar kinderen tot groei kunnen komen in een plezierige, veilige, educatieve en creatieve leeromgeving. Hierbij staat belangenbehartiging van kinderen, ouders en personeel centraal.

De MR wil invloed uitoefenen op het schoolbeleid door gebruik te maken van de rechten en plichten zoals vastgelegd in het medezeggenschapsreglement/statuten en door het stellen van kritische en opbouwende vragen en het geven van (on)gevraagde adviezen aan de leiding. Het waarborgen van goed bestuur vinden we belangrijk.

Door een goede samenwerking met de directie van de school worden we betrokken bij alle processen die zich binnen de schoolorganisatie afspelen en worden we door de directie uitgenodigd mee te denken bij ingewikkelde zaken. Er is een open communicatie tussen MR en directie, met korte lijnen, waardoor er op een positieve wijze gewerkt wordt aan het realiseren van de doelen die de school en de MR zich gesteld heeft en invulling wordt gegeven aan de identiteit van de school.

Artikel 10 Communicatie, informatie en het betrekken van de achterban

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken is er een heldere communicatiestructuur nodig.

1.       Interne partijen OBS De Speurneus:

·         Ouders

       Ouders moeten de MR kunnen bereiken:
       *             Door ouders van de oudergeleding van de MR aan te spreken.
       *             Door een e-mail te sturen naar het e-mail adres:
                       mr.obsdespeurneus@movare.nl.
       *             Door aanwezig te zijn bij het openbare gedeelte van de MR vergaderingen.
      
       Ouders worden door de MR geïnformeerd
:
       *             Door het plaatsen van berichten op de website, zoals bijvoorbeeld de notulen, het jaarverslag van de mr en het huishoudelijk reglement.
       *             Middels een mededeling in een (nieuws)brief.
                      

·         Leerkrachten

               Leerkrachten moeten de mr kunnen bereiken:
              
*             Door leerkrachten van de personeelsgeleding van de MR aan te spreken.
               *             Door het agendapunt MR op de agenda van het teamoverleg te zetten, zodat teamleden tijdens het teamoverleg hun input kunnen geven                                        en/of vragen kunnen stellen.
               *             Door een e-mail te sturen naar het e-mail adres:
                               mr.obsdespeurneus@movare.nl
               *             Door aanwezig te zijn bij het openbare gedeelte van de MR vergaderingen.

       Leerkrachten worden door de MR geïnformeerd:
               *             Door het plaatsen van berichten op de website, zoals bijvoorbeeld de
                             notulen, het jaarverslag van de mr en het huishoudelijk reglement.
               *             Door het per e-mail aanleveren van de agenda van de MR-vergadering bij de teamleden.

·         Directie school (bevoegd gezag)

De directie moet de mr kunnen bereiken:
              *             Door overleg te voeren met de voorzitter van de MR een week voordat de MR vergadering plaats vindt.
              *             Door het aanspreken van MR leden.
              *             Middels e-mail.
                           (mailen van de voorzitter van de MR dan wel alle MR-leden dan wel via het mailadres: mr.obsdespeurneus@movare.nl.)
              *             Door aanwezig te zijn bij het openbare dan wel besloten gedeelte van de MR vergadering.

De directie wordt door de MR geïnformeerd:
              *             Door overleg te voeren met de voorzitter van de MR een week voordat de MR vergadering plaats vindt.
              *             Door het aanleveren van de agenda van de MR-vergadering.
              *             Door het aanleveren van de notulen van de MR-vergadering.
              *             Middels e-mail.
              *             Middels extra ingeplande overleggen, indien nodig.

        Ouderraad

De ouderraad moet de MR kunnen bereiken:
             *             Door het aanspreken van MR leden.
             *             Middels e-mail.
                           (mailen van de voorzitter van de MR dan wel alle MR-leden dan wel via het mailadres: mr.obsdespeurneus@movare.nl.)
             *             Door aanwezig te zijn bij het openbare gedeelte van de MR vergadering.
 

De ouderraad wordt door de MR geïnformeerd:
             *             Door het aanleveren van de agenda van de MR-vergadering.
             *             Door het aanleveren van de notulen van de MR-vergadering.
             *             Middels e-mail    .
             *             Door overleg tussen de voorzitter van de MR en de voorzitter van de
                           Ouderraad.

 

2.       Interne partijen Movare:

·         Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR moet de MR kunnen bereiken:

             *             Door een e-mail te sturen naar het e-mail adres:
                           mr.obsdespeurneus@movare.nl
             *             Door het versturen van brieven.
             *             Door het organiseren van bijeenkomsten.
             *             Door MR-leden uit te nodigen voor de GMR vergaderingen.

De GMR wordt door de MR geïnformeerd:
             *             Door vergaderpunten voor de GMR vergadering aan te dragen.
             *             Door stukken bij de GMR aan te leveren waarvan de MR van mening is dat deze van belang kunnen zijn voor de GMR.

 

3.       Externe partijen:

·         Gemeente

·         Samenwerkingspartners

 

 

Artikel 11 Rooster van aftreden

 

Rooster van aftreden MR OBS De Speurneus

 

 

 

Zittingsduur 4 jaar

 

 

 

 

 

1-8-2022

1-8-2023

1-8-2024


1-8-2025

Leonne Logister

 

X

 

 

Maud Bogaardt

 

X

 

 

Marijn Lony

X

   

 

 

 

 

 

 

Esther Sterk

X

 

 

 

Karin Lussenburg

   

 

X

Nadine Jongen

   

 

X

 

 

Artikel 12 Jaarplanning
 

(Aan te leveren door) MT/Directie

Te verwachten

Advies/instemmingsbevoegdheid

Schoolgids/schoolkalender 2021/2022

September 2021

Instemming oudergeleding

Schooljaarverslag 2020/2021

Najaar 2021

Instemming mr

Werkverdelingsplan 2021/2022

Najaar 2021

Instemming personeelsgeleding

Evaluatie schooljaarplan 2020/2021

September 2021

Instemming mr

Schooljaarplan 2021/2022

Najaar 2021

Instemming mr

Risico Inventarisatie- en Evaluatie

Januari/februari 2022

Instemming MR

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Januari 2022

Instemming MR

Schoolformatieplan

Mei/juni 2022

Instemming personeelsgeleding

Begroting

Najaar 2021/voorjaar 2022

Inzagerecht/adviesrecht MR

Schooljaarplan 2022/2023

Juni 2022

Instemming MR

Schoolgids/schoolkalender 2022/2023

Juni 2022

Instemming oudergeleding

 

 

 

Evaluatie en vaststellen taakbeleid 2022/2023

Juni 2022

Instemming Personeelsgeleding

 

 

(Aan te leveren door) MR

Te verwachten

Op te stellen door

Financieel jaarverslag schooljaar 2020/2021

September 2021

Penningmeester

Jaarverslag mr 2020/2021

September 2021

Secretaris

Huishoudelijk reglement 2021/2022

September 2021

Voorzitter

Begroting activiteitenplan

Mei 2022

Penningmeester

 

Artikel 13 Activiteitenplan en begroting

 

 • Scholing MR                                                                                           € 150,00
 • Bijdrage Parro                                                                                        € 500,00
 • Representatiekosten                                                                              € 197,00
 • Presentjes, geboorte, afscheid, etc                                                        €   80,00

­­­­                                                                                                                   ---------

                                                                                                                   € 927,--


Nadat de begroting is vastgesteld, zorgt de penningmeester ervoor dat deze bij het bevoegd gezag wordt ingediend.

 

Artikel 14 Samenstelling en taakverdeling

In het schooljaar 2021/2022 is de MR als volgt samen gesteld:

 

Leden oudergeleding:

Esther Sterk-Hoesen (voorzitter)

Karin Lussenburg (secretaris)

Nadine Jongen (penningmeester)

 

Leden personeelsgeleding:

Maud Bogaardt

Marijn Lony

Leonne Logister

 

Artikel 15 Onvoorzien
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de medezeggenschapsraad op voorstel van de voorzitter, met in achtneming van het medezeggenschapsreglement.

 

Artikel 16 Wijzing en vaststelling van het huishoudelijke reglement

 1. De medezeggenschapsraad is te allen tijde bevoegd het huishoudelijke reglement te wijzigen en opnieuw vast te stellen.
 2. De secretaris of voorzitter draagt er zorg voor dat de directie over de wijzigingen na vaststelling door de medezeggenschapsraad wordt geïnformeerd.

 

 

 

 

 

Huishoudelijk Reglement schooljaar 2020/2021

Medezeggenschapsraad OBS De Speurneus

 

                                                 

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van OBS De Speurneus, vastgesteld door de medezeggenschapsraad op 15 september 2020.

 

 

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

 1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en eventueel een plaatsvervangend voorzitter.
 2. De voorzitter is belast met:

       -             het openen, schorsen, heropenen, sluiten en het leiden van de vergaderingen van

                      de medezeggenschapsraad;
       -             het bijeenroepen van de medezeggenschapsraad;

              -             het opmaken van de agenda;

              -             het voeren van een vooroverleg met de directie.

 1. De voorzitter en bij diens verhindering de plaatsvervangend voorzitter vertegenwoordigt de medezeggenschapsraad in en buiten rechte.

 

Artikel 2 Secretaris

 1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een secretaris.
 2. De secretaris is belast met:

               - het opstellen van de notulen;

               - het voeren van de briefwisseling;

               - het beheren van de voor de medezeggenschapsraad bestemde en van de medezeggenschapsraad uitgaande stukken

               - het beheren van het mailverkeer met de GMR

               - het opstellen van het jaarverslag.

 

Artikel 3 Penningmeester

 1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden (indien gewenst) een penningmeester.
 2. De penningmeester voert de financiële huishouding van de medezeggenschapsraad; hij stelt ieder jaar de begroting (activiteitenplan) op en legt over ieder jaar verantwoording af in het jaarverslag.
 3. De penningmeester doet de raad een voorstel in de begroting voor de wijze waarop de door de directie beschikbaar gestelde middelen voor de raad, de eventuele geledingen en de deelraad worden verdeeld.
 4. De raad stelt de begroting vast.

 

Artikel 4 Bijeenroepen en agenda van de medezeggenschapsraad

 1. De medezeggenschapsraad komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak ten minste 5 keer per jaar bijeen en in de in het medezeggenschapsreglement bepaalde gevallen.
 2. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering.
 3. De vergadering wordt, behoudens spoedeisende gevallen, gehouden binnen 14 dagen nadat een verzoek daartoe is ingekomen. De vergadering wordt op een zodanig tijdstip gehouden dat alle leden van de raad redelijkerwijze aanwezig kunnen zijn.
 4. De leden en eventuele adviseurs (en/of directieleden) worden door de voorzitter schriftelijk uitgenodigd.
 5. De voorzitter stelt voor iedere vergadering een agenda op, waarop de door de leden opgegeven onderwerpen worden geplaatst.
 6. Ieder lid van de medezeggenschapsraad kan een onderwerp op de agenda plaatsen.
 7. Behoudens spoedeisende gevallen worden de uitnodiging en de agenda ten minste 5 dagen vóór de te houden vergadering van de medezeggenschapsraad verstuurd.
 8. De voorzitter stuurt een afschrift van de agenda van de vergadering van de medezeggenschapsraad aan de directie. De agenda is ter inzage op een algemeen digitaal toegankelijke plaats binnen het samenwerkingsverband ten behoeve van belangstellenden. Waar mogelijk maakt de secretaris gebruik van de in het samenwerkingsverband gebruikelijke digitale communicatiemiddelen.

 

Artikel 5 Deskundigen en/of adviseur

 1. De medezeggenschapsraad kan besluiten één of meer deskundigen/adviseurs uit te nodigen tot het bijwonen van een vergadering met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp.
 2. Aan de in het eerste lid bedoelde personen worden tijdig de agenda en de stukken van de betrokken vergadering verstrekt.
 3. De leden van de raad kunnen in de vergadering aan de in het eerste lid genoemde personen inlichtingen en advies vragen.
 4. Een deskundige kan ook worden uitgenodigd schriftelijk advies te geven.

 

Artikel 6 Commissies

De medezeggenschapsraad kan commissies instellen ter voorbereiding van de door de raad te behandelen onderwerpen.

 

Artikel 7 Quorum en besluitvorming

 1. Tenzij dit reglement anders bepaalt, besluit de medezeggenschapsraad bij meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft plus één van het totaal aantal in functie zijnde leden aanwezig is.
 2. Indien in een vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering belegd op de in artikel 4 voorgeschreven wijze, met dien verstande dat er slechts 2 dagen tussen de rondzending van de oproep en de datum van de vergadering behoeven te verlopen. Deze laatste vergadering wordt gehouden en is gerechtigd besluiten te nemen ongeacht het aantal leden dat is opgekomen.
 3. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd. De medezeggenschapsraad kan besluiten van deze regel af te wijken.
 4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht en tellen voor het bepalen van de meerderheid niet mee. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
 5. Wordt bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen gewone meerderheid behaald, dan vindt herstemming plaats tussen hen die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is diegene gekozen die alsdan de meeste stemmen op zich verenigd heeft. Indien de stemmen staken, beslist het lot.
 6. Bij staking van de stemmen over een door de medezeggenschapsraad te nemen besluit dat geen betrekking heeft op personen, wordt deze zaak op de eerstvolgende vergadering van de medezeggenschapsraad opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 

 

 

Artikel 8 Verslag

 1. De secretaris maakt van iedere vergadering van de medezeggenschapsraad een verslag dat in de volgende vergadering door de medezeggenschapsraad wordt vastgesteld.
 2. Het verslag wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, achtste lid, van dit reglement bekend gemaakt.

 

Artikel 9 Doelstellingen

De MR, bestaande uit leerkrachten en ouders, wil ertoe bijdragen dat OBS De Speurneus een school is voor alle kinderen en waar kinderen tot groei kunnen komen in een plezierige, veilige, educatieve en creatieve leeromgeving. Hierbij staat belangenbehartiging van kinderen, ouders en personeel centraal.

De MR wil invloed uitoefenen op het schoolbeleid door gebruik te maken van de rechten en plichten zoals vastgelegd in het medezeggenschapsreglement/statuten en door het stellen van kritische en opbouwende vragen en het geven van (on)gevraagde adviezen aan de leiding. Het waarborgen van goed bestuur vinden we belangrijk.

Door een goede samenwerking met de directie van de school worden we betrokken bij alle processen die zich binnen de schoolorganisatie afspelen en worden we door de directie uitgenodigd mee te denken bij ingewikkelde zaken. Er is een open communicatie tussen MR en directie, met korte lijnen, waardoor er op een positieve wijze gewerkt wordt aan het realiseren van de doelen die de school en de MR zich gesteld heeft en invulling wordt gegeven aan de identiteit van de school.

Artikel 10 Communicatie, informatie en het betrekken van de achterban

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken is er een heldere communicatiestructuur nodig.

1.      Interne partijen OBS De Speurneus:

·        Ouders

       Ouders moeten de MR kunnen bereiken:
       *             Door ouders van de oudergeleding van de MR aan te spreken.
       *             Door een e-mail te sturen naar het e-mail adres:
                     
mr.obsdespeurneus@movare.nl.
       *             Door aanwezig te zijn bij het openbare gedeelte van de MR vergaderingen.
      
       Ouders worden door de MR geïnformeerd
:
       *             Door het plaatsen van berichten op de website, zoals bijvoorbeeld de notulen, het jaarverslag van de mr en het huishoudelijk reglement.
       *             Middels een mededeling in de (nieuws)brief die een keer per kwartaal verschijnt.
                     

·        Leerkrachten

               Leerkrachten moeten de mr kunnen bereiken:
              
*             Door leerkrachten van de personeelsgeleding van de MR aan te spreken.
               *             Door het agendapunt MR op de agenda van het teamoverleg te zetten, zodat teamleden tijdens het teamoverleg hun input kunnen geven en/of vragen                               kunnen stellen.
               *             Door een e-mail te sturen naar het e-mail adres:
                            
mr.obsdespeurneus@movare.nl. 
               *             Door aanwezig te zijn bij het openbare gedeelte van de MR vergaderingen.

       Leerkrachten worden door de MR geïnformeerd:
       *             Door het plaatsen van berichten op de website, zoals bijvoorbeeld de
                      notulen, het jaarverslag van de mr en het huishoudelijk reglement.
       *             Door het per e-mail aanleveren van de agenda van de MR-vergadering bij de teamleden.

·        Directie school (bevoegd gezag)

De directie moet de mr kunnen bereiken:
*            Door overleg te voeren met de voorzitter van de MR een week voordat de MR vergadering plaats vindt.
*            Door het aanspreken van MR leden.
*            Middels e-mail.
             
(mailen van de voorzitter van de MR dan wel alle MR-leden dan wel via het mailadres: mr.obsdespeurneus@movare.nl.)
*
            Door aanwezig te zijn bij het openbare dan wel besloten gedeelte van de MR vergadering.

       De directie wordt door de MR geïnformeerd:
       *             Door het aanleveren van de agenda van de MR-vergadering.
       *             Door het aanleveren van de notulen van de MR-vergadering.
       *             Middels e-mail.
       *             Middels extra ingeplande overleggen, indien nodig.

·        Ouderraad

De ouderraad moet de MR kunnen bereiken:
*            Door het aanspreken van MR leden.
*            Middels e-mail.
             
(mailen van de voorzitter van de MR dan wel alle MR-leden dan wel via het mailadres: mr.obsdespeurneus@movare.nl.)
*
            Door aanwezig te zijn bij het openbare gedeelte van de MR vergadering.

De ouderraad wordt door de MR geïnformeerd:
*            Door het aanleveren van de agenda van de MR-vergadering.
*            Door het aanleveren van de notulen van de MR-vergadering.
*            Middels e-mail.

*            Door overleg tussen de voorzitter van de MR en de voorzitter van de
              Ouderraad.

 

2.      Interne partijen Movare:

·        Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR moet de MR kunnen bereiken:

*            Door een e-mail te sturen naar het e-mail adres:
             
mr.obsdespeurneus@movare.nl
*            Door het versturen van brieven.
*            Door het organiseren van bijeenkomsten.
*            Door MR-leden uit te nodigen voor de GMR vergaderingen.

De GMR wordt door de MR geïnformeerd:
*            Door vergaderpunten voor de GMR vergadering aan te dragen.
*            Door stukken bij de GMR aan te leveren waarvan de MR van mening is dat deze van belang kunnen zijn voor de GMR.

 

3.      Externe partijen:

·        Gemeente

·        Samenwerkingspartners

 

 

Artikel 11 Rooster van aftreden

 

Rooster van aftreden MR OBS De Speurneus

 

 

Zittingsduur 4 jaar

 

 

 

 

1-8-2021

1-8-2022

1-8-2023

Leonne Logister

   

X

Maud Bogaardt

   

Marijn Lony

 

 

 

 

 

 

Esther Sterk

 

X

 

Karin Lussenburg

 

 

Nadine Jongen

 

 

 

 

Artikel 12 Jaarplanning

(Aan te leveren door) MT/Directie

Te verwachten

Advies/instemmingsbevoegdheid

Schooljaarverslag 2019/2020

Najaar 2020

Instemming mr

Schooljaarplan 2020/2021

Najaar 2020

Instemming mr

Risico Inventarisatie- en Evaluatie

Januari/februari 2021

Instemming MR

Schoolformatieplan

Mei/juni 2021

Instemming personeelsgeleding

Begroting

Mei/juni 2021

Inzagerecht MR/wellicht vanaf 1/1/21 instemmingsrecht

Schooljaarplan 2021/2022

Juni 2021

Instemming MR

Schoolgids/schoolkalender

Juni 2021

Instemming oudergeleding

 

 

 

Evaluatie en vaststellen taakbeleid komend jaar

Juni 2021

Instemming Personeelsgeleding

 

 

(Aan te leveren door) MR

Te verwachten

Op te stellen door

Begroting activiteitenplan

September 2020

Mei 2021

Penningmeester

Financieel jaarverslag schooljaar 2019/2020

September 2020

Penningmeester

Jaarverslag

September 2020

Secretaris

Huishoudelijk reglement 2020/2021

September 2020/2021

Voorzitter

 

Artikel 13 Activiteitenplan en begroting

 

 • Scholing MR                                                                                                            € 270,00
 • Bijdrage Parro                                                                                                         € 500,00
 • Presentjes afscheid. geboorte, huwelijk, etc.                                                   € 157,00

­---------

€ 927,--


Nadat de begroting is vastgesteld, zorgt de penningmeester ervoor dat deze bij het bevoegd gezag wordt ingediend.

 

Artikel 14 Samenstelling en taakverdeling

In het schooljaar 2020/2021 is de MR als volgt samen gesteld:

 

Leden oudergeleding:

Esther Sterk-Hoesen (voorzitter)

Karin Lussenburg (secretaris)

Nadine Jongen

 

Leden personeelsgeleding:

Maud Bogaardt (penningmeester)

Marijn Lony

Leonne Logister

 

Artikel 15 Onvoorzien
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de medezeggenschapsraad op voorstel van de voorzitter, met in achtneming van het medezeggenschapsreglement.

 

Artikel 16 Wijzing en vaststelling van het huishoudelijke reglement

 1. De medezeggenschapsraad is te allen tijde bevoegd het huishoudelijke reglement te wijzigen en opnieuw vast te stellen.
 2. De secretaris of voorzitter draagt er zorg voor dat de directie over de wijzigingen na vaststelling door de medezeggenschapsraad wordt geïnformeerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huishoudelijk Reglement schooljaar 2020/2021

Medezeggenschapsraad OBS De Speurneus

 

                                                 

 

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van OBS De Speurneus, vastgesteld door de medezeggenschapsraad op 15 september 2020.

 

 

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

 1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en eventueel een plaatsvervangend voorzitter.
 2. De voorzitter is belast met:

       -             het openen, schorsen, heropenen, sluiten en het leiden van de vergaderingen van

                      de medezeggenschapsraad;
       -             het bijeenroepen van de medezeggenschapsraad;

              -             het opmaken van de agenda;

              -             het voeren van een vooroverleg met de directie.

 1. De voorzitter en bij diens verhindering de plaatsvervangend voorzitter vertegenwoordigt de medezeggenschapsraad in en buiten rechte.

 

Artikel 2 Secretaris

 1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een secretaris.
 2. De secretaris is belast met:

               - het opstellen van de notulen;

               - het voeren van de briefwisseling;

               - het beheren van de voor de medezeggenschapsraad bestemde en van de medezeggenschapsraad uitgaande stukken

               - het beheren van het mailverkeer met de GMR

               - het opstellen van het jaarverslag.

 

Artikel 3 Penningmeester

 1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden (indien gewenst) een penningmeester.
 2. De penningmeester voert de financiële huishouding van de medezeggenschapsraad; hij stelt ieder jaar de begroting (activiteitenplan) op en legt over ieder jaar verantwoording af in het jaarverslag.
 3. De penningmeester doet de raad een voorstel in de begroting voor de wijze waarop de door de directie beschikbaar gestelde middelen voor de raad, de eventuele geledingen en de deelraad worden verdeeld.
 4. De raad stelt de begroting vast.

 

Artikel 4 Bijeenroepen en agenda van de medezeggenschapsraad

 1. De medezeggenschapsraad komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak ten minste 5 keer per jaar bijeen en in de in het medezeggenschapsreglement bepaalde gevallen.
 2. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering.
 3. De vergadering wordt, behoudens spoedeisende gevallen, gehouden binnen 14 dagen nadat een verzoek daartoe is ingekomen. De vergadering wordt op een zodanig tijdstip gehouden dat alle leden van de raad redelijkerwijze aanwezig kunnen zijn.
 4. De leden en eventuele adviseurs (en/of directieleden) worden door de voorzitter schriftelijk uitgenodigd.
 5. De voorzitter stelt voor iedere vergadering een agenda op, waarop de door de leden opgegeven onderwerpen worden geplaatst.
 6. Ieder lid van de medezeggenschapsraad kan een onderwerp op de agenda plaatsen.
 7. Behoudens spoedeisende gevallen worden de uitnodiging en de agenda ten minste 5 dagen vóór de te houden vergadering van de medezeggenschapsraad verstuurd.
 8. De voorzitter stuurt een afschrift van de agenda van de vergadering van de medezeggenschapsraad aan de directie. De agenda is ter inzage op een algemeen digitaal toegankelijke plaats binnen het samenwerkingsverband ten behoeve van belangstellenden. Waar mogelijk maakt de secretaris gebruik van de in het samenwerkingsverband gebruikelijke digitale communicatiemiddelen.

 

Artikel 5 Deskundigen en/of adviseur

 1. De medezeggenschapsraad kan besluiten één of meer deskundigen/adviseurs uit te nodigen tot het bijwonen van een vergadering met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp.
 2. Aan de in het eerste lid bedoelde personen worden tijdig de agenda en de stukken van de betrokken vergadering verstrekt.
 3. De leden van de raad kunnen in de vergadering aan de in het eerste lid genoemde personen inlichtingen en advies vragen.
 4. Een deskundige kan ook worden uitgenodigd schriftelijk advies te geven.

 

Artikel 6 Commissies

De medezeggenschapsraad kan commissies instellen ter voorbereiding van de door de raad te behandelen onderwerpen.

 

Artikel 7 Quorum en besluitvorming

 1. Tenzij dit reglement anders bepaalt, besluit de medezeggenschapsraad bij meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft plus één van het totaal aantal in functie zijnde leden aanwezig is.
 2. Indien in een vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering belegd op de in artikel 4 voorgeschreven wijze, met dien verstande dat er slechts 2 dagen tussen de rondzending van de oproep en de datum van de vergadering behoeven te verlopen. Deze laatste vergadering wordt gehouden en is gerechtigd besluiten te nemen ongeacht het aantal leden dat is opgekomen.
 3. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd. De medezeggenschapsraad kan besluiten van deze regel af te wijken.
 4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht en tellen voor het bepalen van de meerderheid niet mee. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
 5. Wordt bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen gewone meerderheid behaald, dan vindt herstemming plaats tussen hen die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is diegene gekozen die alsdan de meeste stemmen op zich verenigd heeft. Indien de stemmen staken, beslist het lot.
 6. Bij staking van de stemmen over een door de medezeggenschapsraad te nemen besluit dat geen betrekking heeft op personen, wordt deze zaak op de eerstvolgende vergadering van de medezeggenschapsraad opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 

 

 

Artikel 8 Verslag

 1. De secretaris maakt van iedere vergadering van de medezeggenschapsraad een verslag dat in de volgende vergadering door de medezeggenschapsraad wordt vastgesteld.
 2. Het verslag wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, achtste lid, van dit reglement bekend gemaakt.

 

Artikel 9 Doelstellingen

De MR, bestaande uit leerkrachten en ouders, wil ertoe bijdragen dat OBS De Speurneus een school is voor alle kinderen en waar kinderen tot groei kunnen komen in een plezierige, veilige, educatieve en creatieve leeromgeving. Hierbij staat belangenbehartiging van kinderen, ouders en personeel centraal.

De MR wil invloed uitoefenen op het schoolbeleid door gebruik te maken van de rechten en plichten zoals vastgelegd in het medezeggenschapsreglement/statuten en door het stellen van kritische en opbouwende vragen en het geven van (on)gevraagde adviezen aan de leiding. Het waarborgen van goed bestuur vinden we belangrijk.

Door een goede samenwerking met de directie van de school worden we betrokken bij alle processen die zich binnen de schoolorganisatie afspelen en worden we door de directie uitgenodigd mee te denken bij ingewikkelde zaken. Er is een open communicatie tussen MR en directie, met korte lijnen, waardoor er op een positieve wijze gewerkt wordt aan het realiseren van de doelen die de school en de MR zich gesteld heeft en invulling wordt gegeven aan de identiteit van de school.

Artikel 10 Communicatie, informatie en het betrekken van de achterban

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken is er een heldere communicatiestructuur nodig.

1.      Interne partijen OBS De Speurneus:

·        Ouders

       Ouders moeten de MR kunnen bereiken:
       *             Door ouders van de oudergeleding van de MR aan te spreken.
       *             Door een e-mail te sturen naar het e-mail adres:
                     
mr.obsdespeurneus@movare.nl.
       *             Door aanwezig te zijn bij het openbare gedeelte van de MR vergaderingen.
      
       Ouders worden door de MR geïnformeerd
:
       *             Door het plaatsen van berichten op de website, zoals bijvoorbeeld de notulen, het jaarverslag van de mr en het huishoudelijk reglement.
       *             Middels een mededeling in de (nieuws)brief die een keer per kwartaal  verschijnt.
                     

·        Leerkrachten

               Leerkrachten moeten de mr kunnen bereiken:
              
*             Door leerkrachten van de personeelsgeleding van de MR aan te spreken.
               *             Door het agendapunt MR op de agenda van het teamoverleg te zetten, zodat teamleden tijdens het teamoverleg hun input kunnen geven en/of vragen                    kunnen stellen.
               *             Door een e-mail te sturen naar het e-mail adres:
                            
mr.obsdespeurneus@movare.nl. 
               *             Door aanwezig te zijn bij het openbare gedeelte van de MR vergaderingen.

       Leerkrachten worden door de MR geïnformeerd:
       *             Door het plaatsen van berichten op de website, zoals bijvoorbeeld de
                      notulen, het jaarverslag van de mr en het huishoudelijk reglement.
       *             Door het per e-mail aanleveren van de agenda van de MR-vergadering bij de teamleden.

·        Directie school (bevoegd gezag)

De directie moet de mr kunnen bereiken:
*            Door overleg te voeren met de voorzitter van de MR een week voordat de MR vergadering plaats vindt.
*            Door het aanspreken van MR leden.
*            Middels e-mail.
             
(mailen van de voorzitter van de MR dan wel alle MR-leden dan wel via het mailadres: mr.obsdespeurneus@movare.nl.)
*
            Door aanwezig te zijn bij het openbare dan wel besloten gedeelte van de MR vergadering.

       De directie wordt door de MR geïnformeerd:
       *             Door het aanleveren van de agenda van de MR-vergadering.
       *             Door het aanleveren van de notulen van de MR-vergadering.
       *             Middels e-mail.
       *             Middels extra ingeplande overleggen, indien nodig.

·        Ouderraad

De ouderraad moet de MR kunnen bereiken:
*            Door het aanspreken van MR leden.
*            Middels e-mail.
             
(mailen van de voorzitter van de MR dan wel alle MR-leden dan wel via het mailadres: mr.obsdespeurneus@movare.nl.)
*
            Door aanwezig te zijn bij het openbare gedeelte van de MR vergadering.

De ouderraad wordt door de MR geïnformeerd:
*            Door het aanleveren van de agenda van de MR-vergadering.
*            Door het aanleveren van de notulen van de MR-vergadering.
*            Middels e-mail.

*            Door overleg tussen de voorzitter van de MR en de voorzitter van de
              Ouderraad.

 

2.      Interne partijen Movare:

·        Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR moet de MR kunnen bereiken:

*            Door een e-mail te sturen naar het e-mail adres:
             
mr.obsdespeurneus@movare.nl
*            Door het versturen van brieven.
*            Door het organiseren van bijeenkomsten.
*            Door MR-leden uit te nodigen voor de GMR vergaderingen.

De GMR wordt door de MR geïnformeerd:
*            Door vergaderpunten voor de GMR vergadering aan te dragen.
*            Door stukken bij de GMR aan te leveren waarvan de MR van mening is dat deze van belang kunnen zijn voor de GMR.

 

3.      Externe partijen:

·        Gemeente

·        Samenwerkingspartners

 

 

Artikel 11 Rooster van aftreden

 

Rooster van aftreden MR OBS De Speurneus

 

 

Zittingsduur 4 jaar

 

 

 

 

1-8-2021

1-8-2022

1-8-2023

Leonne Logister

   

X

Maud Bogaardt

   

Marijn Lony

 

 

 

 

 

 

Esther Sterk

 

X

 

Karin Lussenburg

 

 

Nadine Jongen

 

 

 

 

Artikel 12 Jaarplanning

(Aan te leveren door) MT/Directie

Te verwachten

Advies/instemmingsbevoegdheid

Schooljaarverslag 2019/2020

Najaar 2020

Instemming mr

Schooljaarplan 2020/2021

Najaar 2020

Instemming mr

Risico Inventarisatie- en Evaluatie

Januari/februari 2021

Instemming MR

Schoolformatieplan

Mei/juni 2021

Instemming personeelsgeleding

Begroting

Mei/juni 2021

Inzagerecht MR/wellicht vanaf 1/1/21 instemmingsrecht

Schooljaarplan 2021/2022

Juni 2021

Instemming MR

Schoolgids/schoolkalender

Juni 2021

Instemming oudergeleding

 

 

 

Evaluatie en vaststellen taakbeleid komend jaar

Juni 2021

Instemming Personeelsgeleding

 

 

(Aan te leveren door) MR

Te verwachten

Op te stellen door

Begroting activiteitenplan

September 2020

Mei 2021

Penningmeester

Financieel jaarverslag schooljaar 2019/2020

September 2020

Penningmeester

Jaarverslag

September 2020

Secretaris

Huishoudelijk reglement 2020/2021

September 2020/2021

Voorzitter

 

Bekijk hier het huishoudelijk reglement van de Medezeggenschapsraad 2019/2020

 

                                                  

 

Huishoudelijk Reglement schooljaar 2020/2021

Medezeggenschapsraad OBS De Speurneus

 

                                                  

 

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van OBS De Speurneus, vastgesteld door de medezeggenschapsraad op 10 september 2019.

 

 

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

 1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en eventueel een plaatsvervangend voorzitter.
 2. De voorzitter is belast met:

        -              het openen, schorsen, heropenen, sluiten en het leiden van de vergaderingen van

                       de medezeggenschapsraad;
        -              het bijeenroepen van de medezeggenschapsraad;

        -              het opmaken van de agenda;

        -              het voeren van een vooroverleg met de directie.

 1. De voorzitter en bij diens verhindering de plaatsvervangend voorzitter vertegenwoordigt de medezeggenschapsraad in en buiten rechte.

 

Artikel 2 Secretaris

 1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een secretaris.
 2. De secretaris is belast met:

               - het opstellen van de notulen;

               - het voeren van de briefwisseling;

               - het beheren van de voor de medezeggenschapsraad bestemde en van de medezeggenschapsraad uitgaande stukken

               - het beheren van het mailverkeer met de GMR

               - het opstellen van het jaarverslag.

 

Artikel 3 Penningmeester

 1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden (indien gewenst) een penningmeester.
 2. De penningmeester voert de financiële huishouding van de medezeggenschapsraad; hij stelt ieder jaar de begroting (activiteitenplan) op en legt over ieder jaar verantwoording af in het jaarverslag.
 3. De penningmeester doet de raad een voorstel in de begroting voor de wijze waarop de door de directie beschikbaar gestelde middelen voor de raad, de eventuele geledingen en de deelraad worden verdeeld.
 4. De raad stelt de begroting vast.

 

Artikel 4 Bijeenroepen en agenda van de medezeggenschapsraad

 1. De medezeggenschapsraad komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak ten minste 5 keer per jaar bijeen en in de in het medezeggenschapsreglement bepaalde gevallen.
 2. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering.
 3. De vergadering wordt, behoudens spoedeisende gevallen, gehouden binnen 14 dagen nadat een verzoek daartoe is ingekomen. De vergadering wordt op een zodanig tijdstip gehouden dat alle leden van de raad redelijkerwijze aanwezig kunnen zijn.
 4. De leden en eventuele adviseurs (en/of directieleden) worden door de voorzitter schriftelijk uitgenodigd.
 5. De voorzitter stelt voor iedere vergadering een agenda op, waarop de door de leden opgegeven onderwerpen worden geplaatst.
 6. Ieder lid van de medezeggenschapsraad kan een onderwerp op de agenda plaatsen.
 7. Behoudens spoedeisende gevallen worden de uitnodiging en de agenda ten minste 5 dagen vóór de te houden vergadering van de medezeggenschapsraad verstuurd.
 8. De voorzitter stuurt een afschrift van de agenda van de vergadering van de medezeggenschapsraad aan de directie. De agenda is ter inzage op een algemeen digitaal toegankelijke plaats binnen het samenwerkingsverband ten behoeve van belangstellenden. Waar mogelijk maakt de secretaris gebruik van de in het samenwerkingsverband gebruikelijke digitale communicatiemiddelen.

 

Artikel 5 Deskundigen en/of adviseur

 1. De medezeggenschapsraad kan besluiten één of meer deskundigen/adviseurs uit te nodigen tot het bijwonen van een vergadering met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp.
 2. Aan de in het eerste lid bedoelde personen worden tijdig de agenda en de stukken van de betrokken vergadering verstrekt.
 3. De leden van de raad kunnen in de vergadering aan de in het eerste lid genoemde personen inlichtingen en advies vragen.
 4. Een deskundige kan ook worden uitgenodigd schriftelijk advies te geven.

 

Artikel 6 Commissies

De medezeggenschapsraad kan commissies instellen ter voorbereiding van de door de raad te behandelen onderwerpen.

 

Artikel 7 Quorum en besluitvorming

 1. Tenzij dit reglement anders bepaalt, besluit de medezeggenschapsraad bij meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft plus één van het totaal aantal in functie zijnde leden aanwezig is.
 2. Indien in een vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering belegd op de in artikel 4 voorgeschreven wijze, met dien verstande dat er slechts 2 dagen tussen de rondzending van de oproep en de datum van de vergadering behoeven te verlopen. Deze laatste vergadering wordt gehouden en is gerechtigd besluiten te nemen ongeacht het aantal leden dat is opgekomen.
 3. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd. De medezeggenschapsraad kan besluiten van deze regel af te wijken.
 4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht en tellen voor het bepalen van de meerderheid niet mee. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
 5. Wordt bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen gewone meerderheid behaald, dan vindt herstemming plaats tussen hen die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is diegene gekozen die alsdan de meeste stemmen op zich verenigd heeft. Indien de stemmen staken, beslist het lot.
 6. Bij staking van de stemmen over een door de medezeggenschapsraad te nemen besluit dat geen betrekking heeft op personen, wordt deze zaak op de eerstvolgende vergadering van de medezeggenschapsraad opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 

 

 

Artikel 8 Verslag

 1. De secretaris maakt van iedere vergadering van de medezeggenschapsraad een verslag dat in de volgende vergadering door de medezeggenschapsraad wordt vastgesteld.
 2. Het verslag wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, achtste lid, van dit reglement bekend gemaakt.

 

Artikel 9 Doelstellingen

De MR, bestaande uit leerkrachten en ouders, wil ertoe bijdragen dat OBS De Speurneus een school is voor alle kinderen en waar kinderen tot groei kunnen komen in een plezierige, veilige, educatieve en creatieve leeromgeving. Hierbij staat belangenbehartiging van kinderen, ouders en personeel centraal.

De MR wil invloed uitoefenen op het schoolbeleid door gebruik te maken van de rechten en plichten zoals vastgelegd in het medezeggenschapsreglement/statuten en door het stellen van kritische en opbouwende vragen en het geven van (on)gevraagde adviezen aan de leiding. Het waarborgen van goed bestuur vinden we belangrijk.

Door een goede samenwerking met de directie van de school worden we betrokken bij alle processen die zich binnen de schoolorganisatie afspelen en worden we door de directie uitgenodigd mee te denken bij ingewikkelde zaken. Er is een open communicatie tussen MR en directie, met korte lijnen, waardoor er op een positieve wijze gewerkt wordt aan het realiseren van de doelen die de school en de MR zich gesteld heeft en invulling wordt gegeven aan de identiteit van de school.

Artikel 10 Communicatie, informatie en het betrekken van de achterban

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken is er een heldere communicatiestructuur nodig.

1.       Interne partijen OBS De Speurneus:

·         Ouders

Ouders moeten de MR kunnen bereiken:
               *             Door ouders van de oudergeleding van de MR aan te spreken.
               *             Door een e-mail te sturen naar het e-mail adres:
                             mr.obsdespeurneus@movare.nl.
               *             Door aanwezig te zijn bij het openbare gedeelte van de MR vergaderingen.
      
Ouders worden door de MR geïnformeerd
:
               *             Door het plaatsen van berichten op de website, zoals bijvoorbeeld de  notulen, het jaarverslag van de mr en het huishoudelijk reglement.
               *             Middels een mededeling in de (nieuws)brief die een keer per kwartaal  verschijnt.
                      

·         Leerkrachten

Leerkrachten moeten de mr kunnen bereiken:
              
*             Door leerkrachten van de personeelsgeleding van de MR aan te spreken.
               *             Door het agendapunt MR op de agenda van het teamoverleg te zetten, zodat teamleden tijdens het teamoverleg hun input kunnen geven                                        en/of vragen kunnen stellen.
               *             Door een e-mail te sturen naar het e-mail adres:
                              mr.obsdespeurneus@movare.nl
               *             Door aanwezig te zijn bij het openbare gedeelte van de MR vergaderingen.

 Leerkrachten worden door de MR geïnformeerd:
               *             Door het plaatsen van berichten op de website, zoals bijvoorbeeld de
                             notulen, het jaarverslag van de mr en het huishoudelijk reglement.
               *             Door het per e-mail aanleveren van de agenda van de MR-vergadering bij de teamleden.

·         Directie school (bevoegd gezag)

De directie moet de mr kunnen bereiken:
              *             Door overleg te voeren met de voorzitter van de MR een week voordat de MR vergadering plaats vindt.
              *             Door het aanspreken van MR leden.
              *             Middels e-mail.
                            (mailen van de voorzitter van de MR dan wel alle MR-leden dan wel via het mailadres: mr.obsdespeurneus@movare.nl.)
              *             Door aanwezig te zijn bij het openbare dan wel besloten gedeelte van de MR vergadering.

De directie wordt door de MR geïnformeerd:
             *             Door het aanleveren van de agenda van de MR-vergadering.
             *             Door het aanleveren van de notulen van de MR-vergadering.
             *             Middels e-mail.
             *             Middels extra ingeplande overleggen, indien nodig.

·         Ouderraad

De ouderraad moet de MR kunnen bereiken:
             *             Door het aanspreken van MR leden.
             *             Middels e-mail.
                           (mailen van de voorzitter van de MR dan wel alle MR-leden dan wel via het mailadres: mr.obsdespeurneus@movare.nl.)
             *             Door aanwezig te zijn bij het openbare gedeelte van de MR vergadering.
 

De ouderraad wordt door de MR geïnformeerd:
            *             Door het aanleveren van de agenda van de MR-vergadering.
            *             Door het aanleveren van de notulen van de MR-vergadering.
            *             Middels e-mail.
            *             Door overleg tussen de voorzitter van de MR en de voorzitter van de
                          Ouderraad.

 

2.       Interne partijen Movare:

·         Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR moet de MR kunnen bereiken:

            *             Door een e-mail te sturen naar het e-mail adres:
                          mr.obsdespeurneus@movare.nl
            *             Door het versturen van brieven.
            *             Door het organiseren van bijeenkomsten.
            *             Door MR-leden uit te nodigen voor de GMR vergaderingen.

De GMR wordt door de MR geïnformeerd:
            *             Door vergaderpunten voor de GMR vergadering aan te dragen.
            *             Door stukken bij de GMR aan te leveren waarvan de MR van mening is dat deze van belang kunnen zijn voor de GMR.

 

3.       Externe partijen:

·         Gemeente

·         Samenwerkingspartners

 

 

Artikel 11 Rooster van aftreden

 

Rooster van aftreden MR OBS De Speurneus

 

 

 

Zittingsduur 4 jaar

 

 

 

 

 

1-8-2020

1-8-2021

1-8-2022

1-8-2023

Leonne Logister

   

 

Joyce Duchateau

 

 

 

Maud Bogaardt

   

 

Marijn Lony

 

 

 

 

 

 

 

 

Esther Sterk

 

 

 

Robin van Gemert

X

 

 

 

Karin Lussenburg

 

 

 

Nadine Jongen

 

 

 

 

 

Artikel 12 Jaarplanning
 

(Aan te leveren door) MT/Directie

Te verwachten

Advies/instemmingsbevoegdheid

Schoolformatieplan

Mei/juni 2020

Instemming personeelsgeleding

Begroting

Mei/juni 2020

Inzagerecht MR

Schooljaarplan

Najaar 2019

Instemming MR

Schoolgids/schoolkalender

Augustus/september 2019

Instemming oudergeleding

Risico Inventarisatie- en Evaluatie

Januari/februari 2020

Instemming MR

Evaluatie en vaststellen taakbeleid komend jaar

Juni 2020

Instemming Personeelsgeleding

 

4-jarenschoolplan

Najaar 2019

Instemming MR

 

(Aan te leveren door) MR

Te verwachten

Op te stellen door

Begroting activiteitenplan