Jaarverslag


Sorry, the PDF could not be displayed. Click here to download the PDF

Jaarverslag Medezeggenschapsraad OBS De Speurneus

2019-2020

 

 

 

Wat is de MR?

Iedere school in Nederland heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een afvaardiging van de ouders.

 

Wat doet de MR?

De MR overlegt met de directie van de school over zaken als besteding van gelden, het formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs, het jaarrooster of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen schriftelijk over haar werkzaamheden in een jaarverslag. Over sommige onderwerpen adviseert de MR het bestuur en er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via haar instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.

Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij tevens een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.

 

De samenstelling en de taakverdeling

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen onderdeel

uit van de MR, maar neemt wel deel aan de vergaderingen.

Ieder lid wordt voor een periode van 4 jaar gekozen.

 

De MR van OBS de Speurneus is in het schooljaar 2019-2020  gestart met 8 leden.

Oudergeleding: Esther Sterk, Robin van Gemert, Nadine Jongen en Karin Lussenburg

Personeelsgeleding: Joyce Duchateau, Maud Bogaardt, Leonne Logister en Marijn Lony 

 

Gedurende het schooljaar heeft de MR afscheid genomen van 2 leden, Robin van Gemert en Joyce Duchateau.

 

De MR bestaat daarmee aan het einde van het schooljaar uit 6 leden, wat voldoende is in relatie tot het aantal leerlingen op school.

 

De taakverdeling is als volgt:

Voorzitter: Esther Sterk

Penningmeester: Maud Bogaardt

Secretaris: Karin Lussenburg

Leden: Leonne Logister, Marijn Lony en Nadine Jongen

 

Verkiezingen

Er hebben dit schooljaar geen verkiezingen plaatsgevonden.

Per 1 augustus 2020 liep de zittingsduur  af van Esther Sterk van de oudergeleding. Esther heeft besloten om haar zittingsduur te verlengen.

Door het vertrek van zowel een lid van de oudergeleding als een lid van de personeelsgeleding blijft de verhouding ouder/personeel gelijk. Verkiezingen zijn daardoor niet nodig.

 

Vergaderingen

De MR heeft 5 maal vergaderd. Alle vergaderingen zijn bijgewoond door de directrice Thea Penders. Bij het vooroverleg en de (eventuele) nabespreking zijn alleen de leden aanwezig geweest.

Er zijn veel uiteenlopende zaken aan bod gekomen tijdens de vergaderingen. De volgende punten worden uitgelicht:

 

 

·        Schoolplein

OBS de Speurneus wil graag een vernieuwing van het schoolplein realiseren. In samenwerking en samenspraak met de gemeente, College van Bestuur en architect, wordt het Speelplaatsplan van de kinderraad geconcretiseerd.

 

·        Portfoliomappen

Dit schooljaar zijn de portfoliomappen schoolbreed in gebruik genomen. Voor ieder kind is een portfoliomap aangeschaft en gedurende de gehele schoolperiode zal hierin de ontwikkeling worden vastgelegd.

Er is geïnvesteerd in degelijke mappen en de MR heeft hierin een financiële bijdrage geleverd.

 

·        PR School

Om de groei van het aantal leerlingen op OBS de Speurneus te bevorderen, wordt er nagedacht en gewerkt aan meer naamsbekendheid voor de school.

 

·        Covid-19

De maatregelen vanuit de overheid naar aanleiding van het coronavirus heeft tot veel organisatorische veranderingen geleid. Daar waar normaal gesproken de MR wordt meegenomen bij een wijziging in beleid of organisatie, was dat nu niet mogelijk door de ad hoc vereiste aanpassingen. Wel is de MR steeds geïnformeerd. Daarbij zijn de door het bestuur van Movare vastgestelde protocollen leidend voor alle aangesloten scholen.

 

Instemming

De ouder- en/of personeelsgeleding van de MR hebben hun instemming verleend met betrekking tot de volgende besluiten:

  • Schoolgids/-kalender
  • Schoolplan 2019-2023
  • Werkverdelingsplan
  • Risico inventarisatie en evaluatie

 

 

Tot slot

Iedere ouder kan en mag zijn mening en/of ideeën kenbaar maken bij de MR. Heeft u vragen, ideeën, suggesties, zaken waar u tegenaan loopt of wilt u een vergadering bijwonen? Laat het ons weten via mr.obsdespeurneus@movare.nl of spreek een van de leden aan.

 

 

Met enthousiaste groet,

 

MR OBS de Speurneus