Notulen


MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS

 

 

Betreft            :           Notulen MR-vergadering

 

Datum            :           6 juli 2021

 

           

1.       Opening

       Aanwezig: Esther, Leonne, Marijn, Maud, Nadine, Thea en Carlos

 

2.       Notulen vorige vergadering

De notulen zijn goedgekeurd na enkele kleine aanpassingen. Thea zal de notulen op de site plaatsen.

 

3.       Bespreken actiepunten

Zie hiervoor de actiepunten lijst.

 

4.       Inkomende/uitgaande post

Enkele tijdschriften en bankafrekening. Dit laatste zal aan de penningmeester worden gegeven.

 

5.       Herkiesbaarheid Karin en Nadine/voorzitterschap

Karin en Nadine stellen zich herkiesbaar en dit wordt unaniem aangenomen. Karin kan nog een termijn dienen en Nadine zal nog 2 jaar kunnen deelnemen.

 

6.       Nationaal Programma Onderwijs

Het toegestuurde NPO ziet er goed uit.

Het geld van het NPO is op 3000 euro na op en het voorstel vanuit het MT is om dit over gebleven bedrag te besteden aan 3 nieuwe oplaadkasten.

De vacatures zijn aangemeld als vacature ruimte en mogelijk wordt het moeilijk om de vacatures te kunnen invullen. 1 fte lijkt wel ingevuld te zijn, moet momenteel wel nog definitief worden.

Gemeenten krijgen ook NPO gelden en de gemeente heeft het scholen cluster in Landgraaf uitgenodigd om mee te denken over hoe de besteding ingevuld kan gaan worden.

 

7.       Werkverdelingsplan

Het proces is iets anders opgepakt dan voorheen. De taakverdeling moet nog helder worden gemaakt, daar is men nog momenteel mee bezig en dit zal nog aangeleverd worden. In de eerste 2 weken van het volgend schooljaar zal nog gesproken worden met het team en vanuit daar zullen vervolgens de normjaartaak en de taakverdeling worden gemaakt. Dit zal om deze reden aan de MR worden teruggekoppeld in het nieuwe schooljaar.

Het overige (al aangeleverde) deel is goedgekeurd door de MR.

De groepsverdeling zal volgende week maandag aan de ouders worden gecommuniceerd.

 

8.       Begroting

Antwoorden op de vragen naar aanleiding van de begroting:

- Waardoor staat het bedrag mbt de bibliotheek en toetsen op 0: dit bedrag is opgenomen in OLP verbruik.

- Overige lasten zijn van 1000 naar 7250 euro gegaan: 1000 euro is een stelpost, de 6250 euro, dit betreft de combifunctionaris gemeente landgraaf. Vorig jaar viel dit onder projecten gemeenten en is nu in deze post meegenomen.

-Buitentoestellen staat op 0: deze kosten nu worden verhaald op klein en tuin onderhoud en niet meer apart opgenomen zoals voorheen.

- Er is een fors verschil energie en water: dit heeft te maken met het voorschot. De voorschot is ten onrechte verlaagd door de leverancier en de werkelijke kosten zijn hoger uitgevallen en dat moet dan betaald worden.

- Het budget feesten is verdubbeld: dit is voor alle scholen verhoogd omdat het voorheen een niet reëel bedrag was

-  De cafetaria kosten zijn weer opgenomen in de begroting: De besparing is opgenomen onder salaris posten. Heeft mogelijk iets met woon-werk verkeer te maken. Thea zal nog navragen wat hier precies mee bedoeld wordt.

 

9.       Schoolgids/schoolkalender

De opmerkingen van de MR zijn aangeleverd en worden meegenomen bij het aanpassen. De tabellen kunnen pas vanaf 9 juli geüpdatet worden vanuit Vensters. De schoolgids zal bij de volgende vergadering in het nieuwe schooljaar getekend worden en vooraf gestuurd worden ter inzage, mogelijk nog dit schooljaar.  

De schoolkalender is toegestuurd en akkoord bevonden.

 

10.  Vernieuwing schoolplein

De vernieuwing van het schoolplein zal volgend schooljaar worden opgepakt.

Werner zal het onderhoud van de chill hills doen tijdens vakantie perioden.

De gemeente heeft laatst tuin onderhoud schoolplein aan het schoolplein gedaan. Er is een stukje niemandsland en dit zal binnenkort ook door de gemeente worden aangepakt. Voor de boom voor de banner bij de schoolwoningen is een aanvraag gedaan om deze weg te halen.

 

11.  Public relations/Facebookpagina

Dit punt is opgenomen in de actiepunten lijst: vacature stagiaire zal per volgend schooljaar weer uitgezet worden.

En mogelijk zal dit thema onderdeel van de eerste studiedag na de zomervakantie worden.

 

12.  Mededelingen directie

-          De oudertevredenheidsmeting is geweest en op 1 juli afgerond. Er was helaas weinig animo, hierdoor is hij niet valide. De gegevens moeten nog                           uitgezocht en gepubliceerd worden. De schoolscore is 7,4 en vorige keer was dit 7,7.

-          Extra vervanging blijft een moeilijk punt. Er is mogelijk begin volgend jaar een vervangersprobleem op de school. Dit blijft een aandachtspunt. Er is wel                 meer animo voor de Pabo opleiding, maar dit zal helaas pas over enkele jaren nieuwe leerkrachten opleveren.

 

13.  Financieel

-          Mededelingen penningmeester

           Vraag om de bonnen/ uitgaven ook aan te geven bij de penningmeester ivm het overzicht, ondanks dat het budget nu onderdeel is van de schoolrekening.

-          Besteding bedrag MR-rekening

           Besloten om dit te laten samenhangen met de vernieuwing van het schoolplein volgend schooljaar.

 

14.  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

       Vanuit de GMR zijn enkele mails doorgestuurd, oa over het NPO. Er zijn verder geen bijzonderheden.

 

15.  Inplannen datum volgende vergadering

       De volgende vergadering staat gepland op maandag 27 september.

 

16.  Rondvraag en sluiting

       Thea: het is  een beetje vreemd om op deze manier afscheid te nemen van de oudergeleding, maar ze bedankt voor de fijne samenwerking. Esther en                 Nadine nemen ook afscheid van Thea en wensen haar veel geluk en plezier toe bij haar aankomende pensioen.

 

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS

 

 

Betreft            :           Notulen MR-vergadering

 

Datum            :           13 april 2021

 

           

1.       Opening

       Aanwezig: Esther, Karin, Leonne, Marijn, Maud, Nadine en Thea

 

2.       Notulen vorige vergadering

De notulen zijn goedgekeurd. Thea zal de notulen op de site plaatsen.

 

3.       Bespreken actiepunten

Zie hiervoor ook de actiepunten lijst.

 

4.       Inkomende/uitgaande post

Mail over het Nationaal Programma Onderwijs is doorgestuurd.

Postvak zal nog bekeken worden als een leerkracht op locatie is.

 

5.       Corona/ thuisonderwijs

In overleg met Movare en GGD is de school 1 ½ week gesloten geweest. Groepen zijn nu uit quarantaine en individuele kinderen die nog in quarantaine zijn mogen naar school als deze periode voorbij is of als ze 24 uur klachten vrij zijn.

De inspecteur heeft gebeld omdat gemeld moest worden dat de school dicht ging. Dit was een goed gesprek en OBS de Speurneus heeft zich aan alle regels gehouden. De inspecteur sprak ook de tevredenheid uit over de manier waarop het thuisonderwijs is vorm gegeven.

Het lastige van de thuiswerk periode nu was dat de school plotseling dicht ging en dat hierdoor de kinderen geen werkboeken thuis hadden. Via Gynzy is wel zoveel mogelijk aangeboden.

 

6.       Toelichting Thea op vragen/ opmerkingen Schooljaarplan 2020/2021

- We waren enigszins verward door de term jaarverslag. Dit wordt normaal gesproken aan het einde van het schooljaar geschreven. Het schooljaarplan betreft nog het lopende schooljaar.

Thea heeft gebruik gemaakt van de halfjaarlijkse evaluatie; hetgeen op dit moment mogelijk was ivm haar aanstaande pensioen. De rest volgt nog aan het einde van het schooljaar.

- Bladzijde 5: op 1 oktober waren er 20 groep 1 kinderen. Hoeveel kinderen zijn er al ingestroomd dit schooljaar? En hoeveel komen er tot nu toe nog bij tot 1 oktober 2021?

Van aug tot aug zijn 32 kinderen ingestroomd, ook wat zij instromers. Van teldatum tot teldatum zijn er 24 kinderen ingestroomd. Dit betekent dat op dit moment de prognose voor de teldatum bijgesteld zal moeten worden.  Dit heeft gevolgen voor de formatie van 2022-2023. 

 

Bij de peuterspeelzaal was een dip qua aanmeldingen, zodat de doorstoom ook minder is. Er is onlangs wel geflyerd voor de peuterspeelzaal.

Idee om een stuk PR maken voor de kleine kleutergroepen begin volgend schooljaar. Belangrijk om rond de 240 te blijven qua leerlingen aantal.

-Bladzijde 11: Is de 0,2 die als maatwerk is aangevraagd toegekend? En zo ja, naar wie is deze gegaan?

Er was in eerste instantie geen budget en voor kerst was er tijdelijk budget. Dit is aan Maud toebedeeld.

-Op blz. 17 staat een typ foutje.

Wordt aangepast.

- bladzijde 27: Er wordt verwezen naar de schoolgids. Deze zou als bijlage worden toegevoegd. Waar vinden we deze?

Deze staat op de website.

 

7.       Begroting

De begroting is nog niet af, want er stonden nog fouten in de personele bezetting. Thea sluit dit nog kort met Movare en zal de begroting dan doorsturen.

Het werkverdelingsplan wordt met het MT opgepakt. Er moet eerst worden gekeken welke leerlingen in welke groepen zitten en kijken welke kinderen doubleren. Dit is momenteel lastig gezien corona, maar dit zijn de IB’ers nu aan het bespreken met de teamleden. Uiteindelijk wordt er een voorstel naar het team gestuurd en dit wordt dan met het team besproken,

Met de jaartaken wil men donderdag starten in het MT. Men gaat eerst de jaartaken duidelijk omschrijven.

Het werkverdelingsplan moet in orde zijn, maar als men gebruik gaat maken van het Nationaal Programma Onderwijs, zal deze aangepast moeten worden.

Het zal op elkaar afgestemd moeten zijn. Voor het Nationaal Programma Onderwijs moet een scan gedaan worden en Movare maakt een opzet voor deze scan voor alle Movare scholen. Dit krijgt de school binnenkort.

Ieder jaar krijgt iedere school een uitdraai van het cohort onderzoek en daar staan dit jaar ook de effecten in van Covid. Er wordt nog onderzocht of dit ook meegenomen kan worden in de scan.

Voorstel is dat, zoals ook wordt aangedragen door de GMR, dat een MR lid betrokken wordt bij de werkgroep van OBS de Speurneus op het gebied van het Nationaal Programma Onderwijs. Thea zal dit a.s. donderdag voorstellen aan het MT.

Voorstel is ook om als het budget voor dit programma ingezet kan worden als FTE, hiervoor een Lio te benaderen die binnenkort afstudeert en waar men goede ervaringen mee heeft. Thea geeft aan dat dit momenteel nog niet mogelijk is omdat er nog geen duidelijkheid is.

 

8.       Vernieuwing schoolplein

Dit is besproken in de bouwen, maar er lijkt een verschil in beleving te zijn. De middenbouw was enthousiast, maar de boven en onderbouw hebben voorgesteld om het uit te stellen tot volgend jaar. Dit komt oa doordat het nu al onrustig is op het schoolplein door het splitsen van klassen en dan moeten ook nog pleinen dicht. Een paar maanden uitstel kan er ook wel bij na al die tijd uitstel door omstandigheden/corona.

Daarnaast is de uiteindelijke versie van het schoolplein plan iets aangepast ten opzichte van het oorspronkelijke plan ivm het verminderde budget. Hier willen de bouwen graag concreter naar kijken voordat dit uitgevoerd wordt.

Eind mei zal men vanuit “Ik groen het” starten met de chill hills en het vullen van de plantenbakken. Dit zou kostenvrij zijn en onderhoudsvriendelijk.

 

9.       Public relations/Facebookpagina

De Facebookpagina hangt samen met de stagiaire communicatie, dus dit schuift op.

In de onderbouw is men bezig met het maken van een reclame filmpje over de werkwijze van school, zodat dit later ook gedeeld kan worden. Mogelijk om hier een doorlopende lijn in te maken in de andere bouwen.

Misschien een optie om dit op de site Scholen op de kaart te zetten als promotie (uiteraard volgens de AVG richtlijnen).

 

10.  Mededelingen directie

- Er is een leerlingen tevredenheidsonderzoek gedaan in de bovenbouw: een score van 8,8 dit is iets boven het landelijk gemiddelde.

Er komt ook nog een oudertevredenheidspeiling. Ivm corona is de afname periode verlengd, dus dit wordt iets naar achteren geschoven in dit schooljaar.

 

11.  Financieel

- Financieel jaarverslag is toegestuurd

- Wordt vanaf nu per schooljaar gemaakt

- Begroting is gemaakt, wordt per mail doorgestuurd naar de MR en bij 

  toestemming kan dit ingediend worden bij Thea.

 

12.  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Vanuit de GMR is informatie gestuurd over het Nationaal Programma Onderwijs.

De thema avond is afgelast ivm te weinig aanmeldingen.

 

13.  Inplannen datum volgende vergadering

De volgende vergadering staat gepland op maandag 14 juni.

 

14.  Rondvraag en sluiting

Leonne: zijn er minder vragen naar kennismakingsgesprekken vanwege Covid of door concurrentie met een andere school? Antwoord: er komen momenteel weinig aanvragen voor gesprekken binnen.

 

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS

 

 

Betreft            :           Notulen MR-vergadering

 

Datum            :           26 januari 2021

 

           

1.     Opening

       Aanwezig: Esther, Karin, Leonne, Marijn, Maud, Nadine en Thea

 

2.     Notulen vorige vergadering

De notulen zijn goedgekeurd na een kleine tekstuele aanpassing. Thea zal de notulen op de site plaatsen.

 

3.     Bespreken actiepunten

Zie hiervoor ook de actiepunten lijst.

OBS de Speurneus kan niet deelnemen aan de Rabo bank actie omdat we als stichting een zakelijke rekening hebben. Dit punt is van de actiepunten lijst afgehaald.

 

4.     Inkomende/uitgaande post

Er zal morgen in het postvak worden gekeken. Per mail is niets binnen gekomen.

 

5.     Corona/ thuisonderwijs

Het thuisonderwijs loopt en voor het overgrote deel naar tevredenheid. Er zijn een aantal ouders die kritische noten hebben, maar daar is men mee in gesprek.

Samenvattend is het voor iedereen heel erg veel en intensief: leerlingen, ouders, leerkrachten.

In de tweede golf heeft men weer veel dingen geleerd en toe kunnen passen en daar ook goede feedback over gekregen.

Movare heeft een handreiking gegeven wat minimaal aan bod moet komen in het onderwijs en daar voldoet OBS de Speurneus aan.

Er is gezocht naar wat handig is voor de kinderen en ouders thuis, zodat er een goede verhouding is tussen online onderwijs en zelfstandig thuis werken. In het team onderling is veel contact om het zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en geregeld te krijgen. Ook in de onderbouw en kleuterklassen wordt zo goed mogelijk naar oplossingen gezocht, vooral ook gericht op de behoefte van de kinderen om onderling contact te hebben.

De noodopvang wordt ook steeds drukker gedurende de lockdown. Vandaar dat onlangs is gekozen voor 2 locaties. Er worden nu ook veel meer kinderen uit kwetsbare gezinnen aangemeld en devices worden steeds meer aangevraagd.

Sinds een paar dagen heeft de noodopvang ondersteuning gekregen van de kinderopvang. Hierdoor kunnen leerkrachten wat meer vrij geroosterd worden om hun online lessen te geven en hun leerlingen te begeleiden.

 

 

6.     Schooljaarplan en jaarverslag 2019/2020

Beide zijn akkoord en worden zsm getekend.

 

7.     Vernieuwing schoolplein

Vanuit “Ik groen het” lijkt het plan voor het vergroenen van het schoolplein door te gaan in februari.

Het aangepaste/ afgeslankte schoolplein plan is klaar en kan in fasen uitgevoerd worden. Vanuit een aantal ouders/vaders is al aangeboden om te komen helpen.

Aangezien het aanpakken van het schoolplein door omstandigheden al enkele malen uitgesteld is, heeft de MR het idee om op hele korte termijn al wat zaken op te knappen/ veranderen, zodat de kinderen na de lockdown op een iets opgeknapt plein verwelkomt kunnen worden op school.  

In de bouwen kan het schoolplein plan bekeken worden, zodat men concreet kan kijken wat op korte termijn al uitgevoerd kan worden. Marijn komt morgen op school en zal het plan doorsturen naar de collega’s zodat men dit kan bespreken. Ook zal ze met Thea kijken naar waar de ballenvanger gepland staat op het plein, zodat deze (of een basket) eventueel al komende weken aangeschaft en geplaatst kan worden.

De RD4 heeft het schoolplein afgelopen week grondig schoongemaakt en het idee van de MR is om op korte termijn een veegmachine aan te schaffen zodat het schoolplein vanaf nu goed bijgehouden kan worden voor de kinderen.

 

8.     Public relations/Facebookpagina

De vacature van een stagiair op dit gebied is onlangs bij de Hogeschool geplaatst, maar er is nog geen reactie op gekomen. Dit zal worden vervolgd.

De ICT stagiair heeft de stage afgerond. Momenteel is er geen nieuwe stagiair, ook ivm aanpassing van het praktijkgedeelte van de opleiding vanwege corona.

 

9.     Mededelingen directie

- Thea deelt mede dat ze een moeilijke beslissing heeft genomen: na 45 jaar gewerkt te hebben in het onderwijs, gaat ze aan het eind van dit schooljaar met vervroegd pensioen.

Er komt een sollicitatie commissie met het MT, eventueel andere teamleden en minimaal 1 ouder. Er zal een interne en externe werving plaats vinden. Het team gaat meedenken over een profielschets voor de nieuwe directeur. Belangrijk is onder andere dat de nieuwe directeur achter de vernieuwingen en ingeslagen weg van de afgelopen periode staat.

Het streven is om de nieuwe directeur dit schooljaar al in te werken.

- Er was een kleine groei op de teldatum tov de vorige teldatum. Verder moet gekeken worden hoe de werkdruk verlagende middelen ingezet gaan worden. Volgende week heeft Thea een afspraak met Martijn Manders om zicht te krijgen op de formatie zodat alvast gepuzzeld kan gaan worden.

- Thea heeft een projectplan “Schoolkracht” geschreven om subsidie aan te vragen bij het ministerie. Helaas waren er meer subsidie aanvragen dan budget en er zal dus een loting plaats vinden. Het gaat om een bedrag van 30.000 euro dat ingezet gaat worden om de vernieuwing door te zetten. Eind februari wordt duidelijk wie ingeloot is.

 

10.  Financieel

-        Mededelingen penningmeester:

-  De MR rekening is opgeheven. Het is nu de eindafrekening afwachten en dan kan het definitieve financieel jaarverslag 2020 voor de volgende vergadering toegestuurd worden.

-        Besteding bedrag MR rekening: bijv. basket/ballenvanger voor schoolplein, veegmachine om het schoolplein schoon te houden. Thea vraagt na bij Martijn hoe het nu met de betalingen gaat aangezien de MR geen aparte rekening meer heeft.

 

11.  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Er zijn geen berichten vanuit de GMR.

 

12.  Inplannen datum volgende vergadering

De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 13 april.

 

13.  Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen/ opmerkingen en de vergadering wordt gesloten.  

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS  23 november 2020

 

 

Betreft            :           Notulen MR-vergadering

 

Datum            :           23 november 2020

 

           

1.     Opening

       Aanwezig: Esther, Karin, Leonne, Marijn, Maud, Nadine en Thea

       Gedurende agenda punt 2 tevens aansluiting Martijn Manders van Movare

 

2.     Uitleg begroting door Martijn Manders van Movare

Er wordt toestemming gevraagd om zijn uitleg op te nemen via teams, zodat de MR dit voor intern gebruik kan terug luisteren en hiervoor wordt toestemming gegeven door dhr. Manders.

De jaarbegroting van 2021 moet gemaakt gaan worden en daarin wordt het schooljaar 2021-2022 meegenomen.

Sinds enkele jaren krijgt de directie in oktober/ begin november een uitnodiging voor een begrotingsgesprek. Indien MR instemmingsrecht krijgt, dan moet eind oktober/ begin november de begroting ook geagendeerd worden tijdens een MR vergadering. Op dit moment heeft de MR inzagerecht. Op het moment dat de MR momenteel de begroting krijgt te zien, is er niets meer aan te wijzigen.

Het is belangrijk dat het schoolplan vertaald wordt naar de begroting en dit is waar de MR aandacht aan kan besteden als de begroting wordt gedeeld. Het is belangrijk dat het jaarplan en de begroting eerder op de agenda gaan komen tijdens de vergaderingen.

Voor nu is er uitstel verleend waardoor de zaken niet synchroon lopen, maar het streven is om dit in de toekomst te veranderen.

Movare heeft als beeld dat eind december de begroting rond is en dan kan in januari al gepuzzeld worden met het formatieplan. Wanneer de telling van het aantal leerlingen in oktober bekend is, dan kan meteen aan de slag worden gegaan.

De begroting is tot nu toe altijd eind voorjaar aan de orde gekomen. Van januari tot april heeft het MT nodig om hieraan te puzzelen. Gaandeweg april wordt vanuit het MT pas inhoudelijk duidelijk hoe alles vorm gaat krijgen en daar wordt dan met het werkverdelingsplan aan gepuzzeld. Bij het werkverdelingsplan hebben teamleden inspraak in hoe de zaken verdeeld gaan worden. Het is lastig om dit naar voren te halen in de tijdlijn, omdat er vaak maatwerk aangevraagd wordt en dat de mobiliteit pas rond april bekend is. Maatwerk wordt niet in de begroting weg gezet.

De begroting wordt ingevuld met een online module van covix. Via deze weg  kan alles ingevoerd worden, zoals CAO, leeftijd leerkrachten en leerlingenaantallen. Vanuit Movare wordt een groot deel al ingevuld bijv op basis van leerlingen aantallen, formatie enz. De formatie is een groot deel van de begroting. Verder zijn onderdelen huisvesting, ICT, meubilair en licenties, enz.

Het overgrote deel van de begroting is al vastgesteld en daar kan niet in geschoven worden.

De rentebaten zijn eigenlijk interne baten en interne lasten. Vorig jaar heeft de school een verlies gehad en dit wordt gecompenseerd door het bestuur. Het uitgangspunt is wel een 0 begroting. Het verlies werd veroorzaakt doordat er teveel leerkrachten waren op school: boven formatie.

ICT: activa: welke spullen hebben wij op school, welke hebben nog waarde, welke  moeten afgeschreven moeten worden. Na 3-4 jaar zijn de tablets afgeschreven en als je op dat niveau wil doorwerken, dan moet je hier rekening mee houden in de begroting. Evenals de afschrijving van de smartboards, dit zal de komende jaren meegenomen moeten worden in de begroting ( 1 à 2 borden per jaar.) Een smartboard wordt in 10 jaar afgeschreven.

Voor OBS de Speurneus zijn nu 3 nieuwe smartboards en de rest is met vooruitziende blik begroot over de komende jaren. Er wordt gekeken welke het oudste zijn en welke dan ook het eerst vervangen worden.

School krijgt 1 grote zak geld en daarin kan zelf bepaald worden. Potjes waar je zelf iets mee zou kunnen zijn maar heel smal. Meeste winst is te halen uit verbruiksmaterialen.

Verder wordt opgemerkt dat de energie kosten dit jaar heel hoog waren, dus dit wordt nagezocht. Het zou eventueel te maken hebben met te weinig voorschot en daardoor een hoge afrekening.

Als laatste wordt gevraagd waardoor de verschillen zo groot lijken te zijn met andere scholen, want andere scholen hebben bijvoorbeeld én formatie én ICT middelen. Dit heeft te maken met de leerlingen aantallen, waardoor de begroting daar anders is. Het kan ook zijn dat er in het verleden keuzes zijn gemaakt door de toenmalige directie waardoor de Speurneus nog een inhaalslag heeft te maken.

      

3.     Notulen vorige vergadering

De notulen zijn goedgekeurd. Thea zal de notulen op de site plaatsen.

 

4.     Bespreken actiepunten

Zie hiervoor de actiepunten lijst.

 

5.     Inkomende/uitgaande post

Er is een informatie folder en een rekening afschrift.

 

6.     Corona/ vervangingsproblematiek

Op bestuursniveau is een kleine financiële meevaller geweest en die hebben ze willen inzetten in de vervangingsproblematiek. Dit is maar van korte duur, maar er mag gebruikt worden gemaakt om leerkrachten op te plussen. Daarnaast is een overzicht gemaakt van het onbetaalde ouderschapsverlof en van 3 scholen bij elkaar geteld en hier kan ook in opgeplust worden.

Er is gekeken hoe deze kleine extra ingezet kan worden. Dit zal via het bestuursbureau en uitzendbureau moeten, maar gaat niet intern.

De situatie blijft lastig omdat er regelmatig een aantal collega’s gemist wordt ivm testen, quarantaine, ziekte en het is van dag tot dag kijken hoe het gaat.

Het geeft al meer rust in het team dat een collega extra mag komen. Het frustreerde eerder dat er wel mogelijkheden waren, maar dat hier geen gebruik van gemaakt kon worden.

Het testen gaat gelukkig snel ivm een brief waardoor leerkrachten voorrang hebben. Dit wil niet zeggen dat je binnen 24 uur getest kan worden, maar wel dat de uitslag binnen 24 uur duidelijk is.

 

7.     Schoolgids

Deze ziet er goed uit en wordt goedgekeurd door de MR. Er zijn enkele tekstuele aanpassingen en deze zal Esther doorsturen naar Thea. De MR geeft instemming: voorzitter en secretaris zullen tekenen.

 

8.     Schooljaarplan en jaarverslag 2019-2020

Deze worden beiden doorgeschoven en er zal per mail op gereageerd worden.

 

9.     Vernieuwing schoolplein

Het groenplan is verschoven naar het voorjaar en zal in maart en april worden opgepakt.

De bedoeling om eind februari/ maart het schoolplein plan weer op te pakken en gefaseerd het schoolplein aan te pakken. Het geld van de stichting zal hiervoor gebruikt worden.

 

10.  Public relations/Facebookpagina

De website werkt momenteel niet helemaal. Sommige pagina’s lopen bijvoorbeeld vast. Verder is de kalender is niet helemaal zichtbaar, lukt niet om door te scrollen. Thea pakt dit op.

Het is belangrijk om op social media actief te gaan zijn. Thea heeft in het MT besproken hoe men erin staat om een gesloten FB pagina te maken en hier eventueel een stagiaire voor in te zetten. Via de Hogeschool PR en Media, heeft Thea begrepen dat er stagiaires beschikbaar zijn en hier heeft Thea een kennismakingsbrief voor opgesteld om zodat er mogelijk iemand ingeschakeld kan worden. Ze zal deze morgen doorsturen aan de MR ter inzage en de vraag is om er zsm op te reageren indien er opmerkingen zijn. De stagiaires zullen in januari een stageplek nodig hebben, dus voor de kerst zullen de sollicitatiegesprekken moeten zijn.

 

11.  Mededelingen directie

- Er wordt een plan opgezet om de samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de basisschool meer tot stand te laten komen. De gemeente heeft in het nieuwe peuterstelsel opgenomen dat ze van alle voor en vroegschoolse instanties een VVE koppel te gaan maken en op die manier willen ze zoveel mogelijk uit de kinderen halen en om alle kinderen dezelfde kansen te kunnen geven. Hier is subsidie voor gegeven om in te zetten voor scholing, coaching en middelen.

Hiermee zijn inmiddels 2 leerkrachten in bezig en er zal nog een derde leerkracht  starten binnenkort. De subsidie moet dit kalenderjaar worden opgemaakt.

Men wil nog een lokaal inrichten als VVE lokaal, zodat hier ook de middelen aanwezig zijn zodat de methode Speelplezier ingezet kan worden. De speerpunten zijn afstemming ouderbetrokkenheid en kwaliteit.

- Vanuit de gemeente is ook gekeken om kinderen meer te betrekken bij de LEA en de contactpersoon heeft een agenda opgesteld zodat de kinderraad erbij betrokken kan worden: rookvrije schoolomgeving, met de fiets of lopend naar school en een veilige school.

Er zal een leerling uit de kinderraad naar voren worden geschoven zodat deze kan aansluiten bij de kinderraad van de gemeente.

-  Er is met de 2 groepen 6 ingestapt in het meertalig onderwijs. Vanuit de      speurneus zijn dit Leonne en Janine en mogelijk komt vanuit de gemeente Landgraaf ook wat subsidie hiervoor. OBS de Speurneus start met Duits en dialect. Men is nu aan het onderzoeken hoe dit vorm gegeven gaat worden. Er wordt klein begonnen:  eerst starten met verkennen en in mei komt een projectweek.

 

12.  Financieel

-        Mededelingen penningmeester:

Het penningmeesterschap is overgedragen aan Nadine.

De begroting/activiteitenplan MR 2020/2021 is ingediend bij de directie.

 

-        Financieel jaarverslag schooljaar 2020/2021

Het financieel jaarverslag 2019 is toegestuurd aan de MR. De jaarverslagen worden per kalenderjaar gemaakt en de begrotingen per schooljaar. Voor de eerstvolgende vergadering in het nieuwe jaar zal het financieel jaarverslag 2020 worden toegestuurd.

 

13.  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Karin stuurt de notulen door en er is nog een document over de rekening van de MR.

De thema avond 26-11 gaat door via teams en zal starten om 19.00 uur. Thea betaalt vanuit de rekening ook voor de deelname van de 2 MR leden en zal dit afhalen van de begroting die uiteindelijk aan de MR rekening wordt overgemaakt.

 

14.  Inplannen datum volgende vergadering

De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 26 januari.

 

15.  Rondvraag en sluiting

Leonne moest ons van Joyce allemaal bedanken voor het afscheidspresentje.

Esther: duren de werkzaamheden rond school duren langer dan gepland? Klopt, de werkzaamheden zijn uitgelopen en de poort aan de achterkant zal over een aantal weken open gaan. De drukte aan de poort aan de voorkant blijft een probleem. Er is vaker gevraagd aan de ouders om hier rekening mee te houden maar dit wordt niet/ onvoldoende gedaan. De situatie is niet veilig genoeg om daar brigadiers neer te zetten.

Bekijk hier de notulen van de Medezeggenschapsraad

 

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS

15 SEPTEMBER 2020

 

 

Betreft            :           Notulen MR-vergadering

 

Datum            :           15 september 2020

 

           

1.       Opening

          Aanwezig: Esther, Karin, Leonne, Marijn, Maud, Nadine en Thea

 

2.       Notulen vorige vergadering

          Na een kleine tekstuele aanpassing zijn de notulen goed gekeurd. Thea zal de   

          notulen op de website plaatsen.

 

3.       Bespreken actiepunten (zie ook de actiepunten lijst)

          Esther heeft een nieuwe tekst over de MR voor de website geschreven en Thea draagt er zorg voor dat dit wordt aangepast.

 

4.       Inkomende/uitgaande post

          Behalve enkele binnen gekomen folders, is er geen post.

 

5.       Vaststellen huishoudelijk reglement schooljaar 2020/2021, inclusief vaststellen jaarplanning MR schooljaar 2020/2021

          Beide documenten zijn per mail doorgestuurd ter inzage en akkoord bevonden. Esther stuurt de documenten door naar Thea, zodat deze op de site                       geplaatst kunnen worden.

 

6.       Jaarverslag MR

          Het jaarverslag is akkoord en zal op de site worden geplaatst.

 

7.       Vervangingsproblematiek

          De vervangingsproblematiek is momenteel een groot probleem waaronder het team gebukt gaat. Aangezien het de verwachting is, dat dit probleem nog                 omvangrijker gaat worden oa gezien Corona, is de noodklok geluid bij Movare. Om deze reden is gisterenmiddag Ryszard Kruszel van het CvB van                         Movare naar OBS de Speurneus gekomen. Hierbij waren de directie, de leerkrachten en Esther vanuit de oudergeleding van de MR aanwezig.

          Uit dit overleg kwam naar voren dat er vanuit Movare momenteel helaas niets mogelijk is, om een structurele of tijdelijke oplossing te bieden. Vanuit OBS               de Speurneus zijn mogelijkheden om aan invalkrachten te komen, hier is echter het budget niet voor bij Movare.  Het enige wat geadviseerd werd, is dat                 het betaald en onbetaald ouderschapsverlof herrekend kan worden en dit kan nog iets speling geven. Op korte termijn (binnen enkele weken                                    waarschijnlijk) wordt hier meer over duidelijk.  

          Vanuit Movare zou vandaag een brief naar de ouders worden gestuurd om dit duidelijk te maken, dit is (nog) niet gebeurd.

          In de cluster van scholen in Landgraaf is besproken dat onderling wordt overlegd als scholen in de knel komen, zodat men elkaar mogelijk kan helpen.                  Movare breed komt ook een coördinator die dit proces en de vervanging in de gaten gaat houden.

          De leerkrachten ervaren momenteel over het algemeen een enorm hoge werkdruk en is het is zeer belangrijk om dit op een duurzame manier op te                       lossen. Afgelopen weken is het heel onrustig geweest op school aangezien de vervangingsproblematiek vrijwel dagelijks aanwezig is en men ’s ochtends              met man en macht poogt het voor de kinderen en ouders zo goed mogelijk op te lossen.  

          Afgesproken wordt om een noodbrief op te stellen vanuit de MR en deze naar de GMR sturen ivm vervangingsproblematiek.

         Ook gaat het team zich verder voorbereiden op wat te doen wat betreft thuisonderwijs bij zowel kortdurende als langer durende sluiting van de school                    vanwege corona/ vervangingsproblemen.

 

8.       Traktatiebeleid

          Gezien de huidige situatie omtrent de corona maatregelen, wordt dit punt voorlopig van de agenda afgehaald. Mogelijk wordt dit volgend schooljaar weer               opgepakt als thema. De folders zijn verzameld en doorgestuurd aan de MR, zodat deze mogelijk in de toekomst gebruikt kunnen worden.

 

9.       Vernieuwing schoolplein

          Aangezien het oorspronkelijke plan niet kan doorgaan, is Thea op zoek gegaan naar alternatieven en uitgekomen bij het project “Ik groen het”. Thea heeft             bij deze groep van de gemeente gepolst of de school eraan mee zou kunnen doen en hier was men heel enthousiast over.

          Het kost de school niets, aangezien het meegenomen wordt in de wijk en het een pilot is wat betreft deelname van een school.

          In november is een planten dag en de kinderen van de schoolraad gaan hierbij meehelpen. Het doel is om de leerlingen uiteindelijk ook spelenderwijs te                betrekken bij het onderhouden van het groen.

          Verder zal nog worden nagedacht over wat de mogelijkheden zijn om met een versoberd budget om het schoolplein gefaseerd aan te pakken. Het is nodig             om dit op zeer korte termijn te doen en niet langer uit te stellen, gezien de staat van het schoolplein.

          Het plaatsen van de nieuwe poort is uitgesteld ivm corona, maar staat wel op de planning om te gebeuren.

 

10.   Public relations/Facebookpagina

        De vader van Karin werkt bij omroep Landgraaf, dit zou een optie zijn om mensen te bereiken. Mogelijk wordt dan echter niet de beoogde doelgroep bereikt.

        Facebook is een betere optie om ouders van potentiële leerlingen te bereiken en om de kwaliteiten van OBS de Speurneus te tonen. Het is wel belangrijk              dat het een gesloten Facebook pagina betreft, waar geen reacties op geplaatst kunnen worden.

        Het is een mogelijkheid om hiervoor een PR stagiair in te schakelen. Belangrijk is dat het wel een pagina wordt, dat de school recht doet. Thea brengt dit               punt ook in het MT in.

        De BSO die onlangs is geopend draagt ook de naam Speurneus, dus dit is ook al goede PR.

 

11.   Mededelingen directie

        - Het overblijfgeld van afgelopen jaar wordt herrekend en dit krijgen ouders  gecompenseerd in het overblijfgeld van het komend schooljaar.

        - De BSO is officieel geopend.

        - Er is een nieuwe WO (wereldoriëntatie) methode.

        - Op teamniveau is besproken om ook schoolbreed enkele projecten te gaan doen in dit kader.

        - Er zijn nieuwe tablets besteld.

        - De prognose van het aantal leerlingen per 1 oktober lijkt gehaald te worden.

 

12.  Financieel

        -  Mededelingen penningmeester

           De vraag is of iemand het penningmeesterschap kan overnemen. Vanwege tijdgebrek en weinig kennis en ervaring op financieel gebied, is het                              momenteel teveel. Men denkt erover na en er wordt op terug gekomen.

        -  Financieel jaarverslag schooljaar 2020/2021

           Dit zal nog worden opgesteld, mogelijk door de nieuwe penningmeester.

        -  Vaststellen activiteitenplan

           Dit is vastgesteld en tevens verwerkt in het huishoudelijk regelement.

 

13.  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

       Geen bijzonderheden.

       Per mail heeft de GMR antwoord gegeven op vragen mbt een cursus op het gebied van begroting die door Esther namens de MR waren gesteld. Ze pakken          dit op en het wordt verwerkt in het aanbod van thema avonden.

 

14.  Inplannen datum volgende vergadering

       De volgende vergaderdatum is maandag 2 november. Er is afgesproken om wisselend de maandag en dinsdag vanaf nu als vergaderdag te gaan nemen.

 

15.  Rondvraag en sluiting

       Esther en Nadine: bedankje voor afscheid Joyce. Aangezien een etentje voorlopig helaas niet doorgaat, zal Leonne voor een bedankje/ afscheidscadeautje            zorgen.

       Esther: wordt de ouderbijdrage ook verrekend? Thea geeft aan dat Paul dit vanuit het team heeft besproken in de ouderraad, maar er zijn afgelopen periode          geen dingen niet doorgegaan die vanuit de ouderraad betaald worden.

 

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS

1 juli 2020

 

Betreft            :           Notulen MR-vergadering

Datum            :           1 juli 2020

1.     Opening

Aanwezig via beeldbellen: Esther, Karin, Joyce, Leonne, Marijn, Maud, Nadine, Monique en Thea

 

2.     Notulen vorige vergadering

Na een kleine tekstuele aanpassing zijn de notulen goed gekeurd. De notulen van 7 april zullen op de site geplaatst geworden.

 

3.     Bespreken actiepunten (zie ook de actiepunten lijst)

Gezien met name de corona crisis, blijven de actiepunten nagenoeg allemaal staan tot de volgende vergadering.

 

4.     Inkomende/uitgaande post

Behalve de MR info gids is er geen post en geen mail ontvangen.

 

5.     Wijziging aantal MR leden

Gezien een leerkracht (Joyce) komend schooljaar andere taken heeft gekregen, zal ze haar taak bij de MR neerleggen. Aangezien de oudergeleding momenteel ook uit 3 personen bestaat en er al eerder gesproken is over een verandering van 4 naar 3 leden per geleding, is het voorstel om de MR voortaan uit 3 leden oudergeleding en 3 leden personeelsgeleding te laten bestaan.

Hier wordt over gestemd en er wordt unaniem voor de wijzing naar 3 MR leden per geleding gestemd. Esther geeft dit door aan Movare.

Verder loopt de termijn van de voorzitter Esther per 1-8-2020 af. Ze biedt aan om haar termijn nog voor 2 jaar door te laten lopen, totdat haar jongste dochter van school af gaat. Ook hier wordt over gestemd en er wordt unaniem voor gestemd.  

 

6.     Corona/ herstart school

Binnen de school verloopt alles goed, ook met betrekking tot de maatregelen, loop routes enz. Kinderen lijken goed hun weg erin te hebben gevonden samen met de leerkrachten en het werken in de klas gaat ook goed. Het is voor de kinderen wel vreemd dat niet meerdere klassen samen buiten kunnen spelen.

Buiten de school verliepen de corona maatregelen de eerste weken ook goed. De afgelopen tijd wordt buiten de schoolpoorten gemerkt, dat het belangrijk is dat er nog wat meer uithoudingsvermogen is vanuit ouders. Ouders lijken steeds meer moeite met de corona maatregelen te hebben buiten de poort en dit signaal komt ook van andere scholen. Om deze reden rouleren BOA’s tussen de scholen, maar dit lost het probleem helaas niet op. Ook is een brief vanuit Movare uitgegaan om de ouders op te roepen nog even vol te houden.

Vanuit het bestuur van Movare komt binnenkort een brief voor de ouders mbt de situatie na de zomervakantie (behoudens veranderingen/ aanpassingen).

 

7.     Werkverdelingsplan waarin opgenomen:

- evaluatie en vaststellen taakbeleid

- groepsindeling en inrichten schooljaar 2020-2021

Het document is van te voren ter inzage gestuurd en er zijn vragen over gesteld vanuit de MR.

Er was een vraag mbt een bedrag dat aan de begroting toegevoegd en dit betreft een overschrijding van het budget. Dit heeft onder andere te maken met het maatwerk dat moet worden ingelost van de afgelopen jaren. Met het bestuur is overeengekomen om dit over 4 jaar verspreid in te lossen en dat is haalbaar als de prognose van het aantal leerlingen gehaald wordt de komende jaren. De prognose van het leerlingen aantal van aanstaande oktober lijkt op dit moment gehaald te worden.

Daarnaast geeft Thea aan dat er op het laatste moment ook enkele wijzingen in het werkverdelingsplan hebben plaats gevonden dat de MR was toegestuurd. Op het laatste moment heeft het bestuur helaas geen akkoord gegeven voor extra middelen/maatwerk voor het inzetten en ontwikkelen van een leerlandschap. Hierdoor kan het plan van 1 grote groep 8 niet doorgaan en is de enige oplossing om een deel van de leerlingen bij groep 7 te plaatsen. Er zullen dus een groep 8 en groep 7/8 gaan komen het volgend schooljaar. Er zal nog met de ouders van de desbetreffende leerlingen gesproken worden en maandag zal de indeling naar alle ouders gecommuniceerd worden.

In september gaat het bestuur kijken of mogelijk toch extra middelen toegekend gaan worden.

De P-geleding stemt in met het werkverdelingsplan en dit zal morgen getekend worden.

 

8.     Schoolbegroting 2020-2021 (ter inzage)

Het document van de begroting is van te voren per mail doorgestuurd en de vragen zijn vanuit de MR zijn verzameld. Thea geeft tijdens de vergadering grotendeels antwoord op deze vragen en een deel is nagevraagd bij Movare en dat volgt nog. Thea zal de antwoorden op de vragen ook nog schriftelijk per mail door sturen naar de MR.

 

9.     Informatief deel schoolkalender

Vanuit de MR is de vraag of er zoveel informatie aan de schoolgids toegevoegd moet worden of dat zaken met betrekking tot bijv. de klachten regeling alleen op de site kunnen komen te staan.  

De schoolgids wordt momenteel via Vensters PO gemaakt. Een aantal teksten die verplicht zijn, staan daar niet in en kunnen ook niet worden toegevoegd. Vandaar dat dit wordt toegevoegd aan de kalender. Een verwijzing naar de website of de informatie alleen op de website plaatsen is niet voldoende.

De optie wordt besproken om het informatieve deel achter aan de kalender toe te voegen ipv vooraan. Thea geeft aan dat dit een tussenoplossing is.

Daarnaast zullen nog enkele tekstuele aanpassingen worden gedaan, de informatie verstrekking mbt gescheiden ouders wordt toegevoegd en de OR zal nog aanvullingen aanleveren.

            Verder stemt de MR in met de schoolkalender. Gezien corona, zullen de

            handtekeningen digitaal worden aangeleverd.   

 

10.  Risico inventarisatie- en evaluatie (RI&E)/ plan van aanpak

De airco’s zouden volgens het plan geplaatst moeten zijn, maar dit mocht niet ivm corona. Indien dit weer mag, zullen deze wel geplaatst worden.

De CO2 meters zijn inmiddels in alle klassen aangebracht.

De ontruimingsinstructie van de gymzaal Terwaerden is nog niet geweest. Het wordt nu opgepakt hoe dit uitgevoerd zal worden in overleg met Terwaerden.  

Het RI&E/ plan van aanpak moet elk jaar in december geëvalueerd worden in de MR.

De P-geleding van de MR gaat akkoord met het plan en zal het tekenen.

 

11.  Schoolplein

De vooruitgang op dit gebied ligt momenteel helemaal stil en dit wordt volgend schooljaar weer opgepakt.

 

12.  Mededelingen directie

- Opening BSO van Humankind: er is weer gestart met de werkzaamheden en deze zullen grotendeels in de zomervakantie plaats vinden. Het streven is om begin volgend schooljaar/ september te openen. Ouders die nu gebruik maken van de locatie Terwaerden van Humankind zijn al op de hoogte gebracht. Verder zullen nog flyers uitgedeeld worden onder alle ouders om ze op de hoogte te brengen.

- Er is een tevredenheidspeiling onder de leerlingen gedaan. Door omstandigheden zijn hier wat zaken in misgelopen en het is de bedoeling om de peiling nogmaals af te nemen. Het tevredenheidscijfer wat uit deze peiling is gekomen, was een 9,3.

- Thea geeft aan dat ze het zeer knap vindt dat het team, ondanks de corona crisis, alle doelen heeft gehaald die ze aan het begin van het schooljaar hadden gesteld.

- De te behalen prognose van het leerlingenaantal de komende jaren is een belangrijk punt. Er wordt om deze reden nagedacht over PR en bekendheid van de school. De MR kan hier ook een rol in hebben en dit zal als agendapunt voor de volgende vergadering meegenomen worden.  

- Monique gaat OBS de Speurneus verlaten en zal komend schooljaar starten bij Wereldwijs.

 

13.  Mededelingen penningmeester

Er zijn geen mededelingen.

                          

14.  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Er zijn geen mededelingen.

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS

Notulen 7 april 2020

 

 

Betreft            :           Notulen MR-vergadering

Datum            :           7 april 2020

 

           

1.       Opening

Aanwezig via beeldbellen: Esther, Karin, Joyce, Leonne, Marijn, Maud, Nadine, Monique en Thea

 

2.       Notulen vorige vergadering

De notulen zijn goedgekeurd. Enkele aanvulling zijn verwerkt in de notulen van deze vergadering. De notulen van 28 januari zullen op de site geplaatst geworden.

 

3.       Bespreken actiepunten (zie ook de actiepunten lijst)

Gezien de corona crisis worden de meeste actiepunten opgeschoven.

 

4.       Inkomende/uitgaande post

Gezien de sluiting van de scholen was het niet mogelijk voor de secretaris om de post in het postvakje van de MR te bekijken. Dit wordt zsm gedaan.  

De mail vanuit PO die binnen is gekomen, heeft Karin doorgestuurd naar de MR leden.

 

5.       Corona crisis

De eerste 3 weken is door Movare en OBS de Speurneus ingezet op crisismanagement: het onderwijs richten op herhalen en ook op andere zaken, zoals aandacht voor beweging en creativiteit. OBS de Speurneus heeft daarnaast ook veel aandacht voor hoe het met de kinderen is in deze periode en hoe ze hiermee omgaan. Ondanks dat het onderwijs door blijft gaan, vindt OBS de Speurneus het daarnaast ook heel belangrijk dat kinderen en ouders niet teveel druk vanuit school ervaren in deze lastige periode.

 

Vanaf week 4 is de richtlijn om ook wat meer nieuw lesaanbod te doen. Hierdoor wordt het onderwijs voor zover mogelijk meer afgestemd zoals ook in de klas aangeboden zou worden. Ook wordt er meer digitaal les aanbod gedaan.

Na overleg is gekozen voor het gebruik van Gynzy omdat dit het dichtst bij stond en omdat dit programma het minst ingewikkeld is voor kinderen en ouders.

Daarnaast is momenteel uitgebreid overleg over hoe de digitalisering op termijn  breder ingezet kan worden gericht op interactie (bijv. via Microsoft teams). Ook hierin worden goede overwegingen gemaakt zodat kinderen, ouders en ook leerkrachten hier zo min mogelijk extra in belast worden. Verder wordt op de achtergrond ook goed overwogen en nagedacht over hoe de resultaten van de leerlingen mogelijk gecommuniceerd kunnen worden.

 

Movare heeft iedere dag crisisoverleg, het CvB staat in contact met de Veiligheidsregio en ze krijgen dagelijks updates. Dit wordt vervolgens gecommuniceerd naar de directies. Ook de directie en het MT hebben zeer regelmatig overleg.

Vanuit de directie en het MT is (naast het welzijn en onderwijs van de kinderen) één van de belangrijke aandachtspunten het welzijn van de leerkrachten: het ondersteunen van de leerkrachten bij het op zoek gaan naar de eigen balans in deze hectische periode. Het is belangrijk om niet constant bereikbaar te zijn, terwijl dit vaak wel gebeurd omdat leerkrachten erg betrokken zijn en graag willen dat kinderen en ouders verder kunnen. Er komen veel vragen bij leerkrachten binnen en de onderwerpen zijn heel divers.

 

Naast omgaan met de huidige situatie, is men op de achtergrond ook veel uit aan het zoeken en vooruit aan het denken met betrekking tot mogelijke scenario’s na 28 april, om hier zo goed mogelijk op voorbereid te zijn.

           

            Vanuit school is een overzicht van zorgleerlingen en ook zijn er devices aangeboden

bij leerlingen waar dit nodig is. Vanuit de gemeente worden ook laptops geleverd en die worden deze week verdeeld onder de leerlingen waarvan bekend is dat ze het hard nodig hebben.

 

Met betrekking tot de noodopvang voor ouders in vitale beroepen is de eerste week     de opvang op de eigen locatie verzorgd en vanaf de tweede week is dit gecentraliseerd op basisschool de Schatgraver. Leerkrachten en directie rouleren in deze opvang en tevens zijn er reserve diensten. Gezien een toename in leerlingen op de noodopvang, zullen de reserves de komende periode naar verwachting meer worden ingezet. Tijdens de meivakantie zal men zoveel mogelijk de leerkrachten vrij houden en zal zoals het nu uitziet de opvang verzorgd worden door de BSO.

 

6.       Verkiezingen MR

Deze worden gezien de corona crisis doorgeschoven naar volgend schooljaar.

 

7.       Schooljaarplan

Ook het Schooljaarplan schuift op door de omstandigheden.

 

8.       Risico inventarisatie- en evaluatie

Het document is meer dan een jaar geleden gemaakt en heel veel zaken zijn al opgepakt. Thea maakt op basis hiervan een plan van aanpak en de bespreking zal doorgeschoven worden naar één van de volgende vergaderingen.

 

9.       Schoolplein

Enkele weken geleden heeft de directie nog een overleg gehad met het CvB en de architect. Thea maakt een versoberd projectplan, daar wordt een nieuwe begroting aan gekoppeld en dit zal vervolgens aan de gemeente en het CvB worden voorgelegd. Indien er goedkeuring komt, dan kan gestart worden.  

Er hebben ook al een aantal vaders hulp aangeboden om het schoolplein mee te helpen opknappen.  

 

10.  Mededelingen directie

- Met betrekking tot de renovatie van de toiletten is men afhankelijk van de maatregelen omtrent de corona crisis. Hierdoor kan het zijn dat de werkzaamheden naar achteren geschoven worden. Aan het thema kranen is men nog niet toegekomen om te bespreken, dit zal nog worden opgepakt.

- Thea is aan het jaarplan aan begonnen, maar dit is door de omstandigheden nog niet klaar om doorgestuurd te worden. Vanwege de timing zal dit gecombineerd worden met een evaluatie en meegenomen worden in het jaarverslag.

- Vanuit de BSO Humankind was het streven om na de meivakantie de locatie in de schoolwoningen te openen. Omdat werkzaamheden momenteel echter niet mogen doorgaan ivm de corona maatregelen, zal de openingsdatum worden opgeschoven.

- Het 30-jarig jubileum feest van OBS de Speurneus wordt ook verschoven. Er is nog geen nieuwe datum ivm alle onduidelijkheid op dit moment en omdat er ook rekening moet worden met de voorbereidingstijd en andere (later) geplande activiteiten.

- Met de begroting en formatie is men al mee gestart, maar ook dit loopt door de omstandigheden vertraging op. Indien hier meer duidelijkheid en overzicht in is, dan zullen ook een werkverdelingsplan en normjaartaak gemaakt worden.

- Er lopen met Kinderopvang parkstad gesprekken ivm mogelijke uitbreidingsmogelijkheden naar de schoolwoningen.  

 

11.  Mededelingen penningmeester

Er zijn geen mededelingen.

                          

12.  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Karin heeft reactie gehad op de doorgestuurde datum, maar ze konden vandaag niet aansluiten. Gezien de huidige situatie zal het ook het waarschijnlijk pas volgend schooljaar worden voordat ze aansluiten. Karin geeft wel nieuwe datum door.

 

13.  Inplannen datum volgende vergadering

De volgende vergadering is op dit moment gepland op dinsdag 26 mei.

 

14.  Rondvraag en sluiting

Karin: wat wordt met de datum van de communie gedaan?

Antwoord: de communie en het vormsel zijn verschoven naar september.

 

Verder wordt door de oudergeleding waardering en bewondering uitgesproken voor de aanpak vanuit OBS de Speurneus tijdens de corona crisis. Het is heel fijn om de enorme betrokkenheid te merken en de aandacht die er is voor de kinderen en de ouders.  

Vanuit het team wordt aangegeven dat ze zowel onderling als vanuit de directie heel veel  steun ervaren en dat er veel onderlinge samenwerking en goede communicatie is.

De directie spreekt uit heel erg trots te zijn op de leerkrachten en het team.

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS

Notulen 28 januari 2020

 

Betreft            :           Notulen MR-vergadering

Datum            :           28 januari 2020

           

1.      Opening

Aanwezig: Esther, Karin, Joyce, Leonne, Marijn, Maud, Nadine, Monique en Thea

 

2.      Notulen vorige vergadering

Na enkele aanpassingen zijn de notulen akkoord bevonden. Thea zal de notulen op de website plaatsen.

 

3.      Bespreken actiepunten (zie ook de actiepunten lijst)

- De folderverspreiding is gedaan door Karin bij KDV Eigenwijs.

- De GMR heeft niet gereageerd om aan te sluiten, Karin geeft de volgende datum door.

- De schoolgids is inmiddels goed gekeurd en op de website geplaatst.

- Het 4-jaren schoolplan is gereed en doorgestuurd. Bij punt 5 komen we hierop terug.

- Robin heeft aangegeven te stoppen als MR lid. Er zullen tussentijdse verkiezingen gaan plaats vinden. Marijn zoekt na hoe deze procedure verloopt en wat de bijbehorende termijnen zijn in de procedure, zodat uiterlijk bij de laatste MR vergadering dit schooljaar een nieuw MR lid kan aansluiten. Esther zal zorgen voor een bedankje voor Robin vanuit de MR.

 

4.      Inkomende/uitgaande post

Er is geen relevante post.

 

5.      Schoolplan 2019-2023

De feedback vanuit de MR en het bestuur is bekeken en verwerkt in het schoolplan. Het schoolplan ziet er inhoudelijk goed uit, is akkoord bevonden en  getekend door Leonne vanuit de P-geleding en Esther als voorzitter.

Het schoolplan zal conform de richtlijnen naar de inspectie worden gestuurd en op de website worden geplaatst.

 

6.      Schoolplein

Het thema schoolplein heeft de volle aandacht van het bestuur van Movare, er zijn momenteel nog geen nieuwe ontwikkelingen om te delen. Wordt vervolgd. 

De gemeente maakt het schoolplein niet meer schoon werd onlangs bekend en er was een offerte aangevraagd bij een bedrijf om deze taak over te nemen. In de tussentijd had een ouder uit eigen initiatief hulp aangeboden om het schoolplein schoon te maken en om deze reden zijn deze week enkele ouders een opruimactie op het schoolplein gestart.

 

7.      Traktatiebeleid

In het kader van gezondheid op school en aansluitend op stimuleren van drinken van water tijdens de pauze en het fruitproject, is door Nadine geopperd of het een mogelijkheid is om een traktatie/ voedingsbeleid op te stellen. Het voorstel wordt positief ontvangen en Nadine zoekt voor de volgende vergadering hier meer informatie over op, oa of er folders te vinden/ maken zijn ter verspreiding.

 

8.      Toiletgebruik

Het poetsen van de toiletten verloopt in alle tevredenheid.

In de zomervakantie gaat een renovatie plaats vinden van sanitair, vloer en verlichting in alle gebouwen.

Aangezien het water is afgesloten bij de toiletten van de leerlingen omdat hier in het verleden mee gespeeld werd of kranen onnodig open bleven staan, wordt geopperd of het een mogelijkheid is om kranen met drukknoppen te laten plaatsen tijdens de renovatie. Dit zal ingebracht worden bij het team ter overweging.  

 

9.      Mededelingen directie

- Op basis van het 4-jaren schoolplan, wordt nu gewerkt aan het jaarplan. Dit jaarplan zal klaar zijn voor de volgende MR vergadering en Thea zal het van te voren doorsturen aan de MR ter inzage.

- Terugkomend op het thema veiligheid mbt een afgesloten schoolplein: de installatie van de poort en de intercom zijn besproken en akkoord. Nu wordt nog bekeken in hoeverre de telefoonlijn hierop aangesloten kan worden en vervolgens kan alles geplaatst gaan worden.

- Er is progressie wat betreft de BSO: deze komt inpandig bij de afgestoten schoolwoningen. Humankind locatie Terwaerden gaat 1 lokaal in gebruik nemen. De planning is om de locatie na de meivakantie te openen.

- Het Jubileum feest 30 jaar Speurneus is dit jaar en er is een werkgroep opgericht die dit feest vorm gaat geven.

- Morgen worden de ouders per brief geïnformeerd over de rapportfolio’s en de reden van de opgelopen vertraging. Ook krijgen de leerlingen het lerarendeel mee van het rapportfolio. Na de Cito toetsen zal een volledig rapportfolio meegegeven worden aan de leerlingen, in de bestelde mappen.

 

10.   Mededelingen penningmeester

Geen mededelingen.

 

11.   Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De volgende thema avond is donderdag 19 maart. Deze staat in het teken van een aantal workshops.

Karin zal de mail met informatie van de GMR doorsturen.

 

12.   Inplannen datum volgende vergadering

De volgende MR vergadering staat gepland op dinsdag 7 april.

 

13.   Rondvraag en sluiting

Er zijn geen opmerkingen tijdens de rondvraag en de vergadering is gesloten.

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS

Notulen 10 september 2019

 

Aan                 :           MR-leden OBS De Speurneus

                                     Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :           Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :           Notulen MR-vergadering

 

Datum            :           10 september  2019

 

Agenda:

 

1.       Opening

Aanwezig: Esther, Karin, Joyce, Leonne, Maud, Marijn, Robin, Nadine, Monique en Thea.

 

2.       Notulen vorige vergadering

De notulen zijn akkoord en Thea laat ze op de site plaatsen.

 

3.       Bespreken actiepunten

Lijst wordt aangepast

 

4.       Inkomende/uitgaande post

GMR gaat de MR bezoeken en ze willen graag een jaarplanning van onze MR. Karin zal reageren en de nieuwe vergaderdatum doorgeven, aangezien we geen jaarplanning hebben.

 

5.       Vaststellen huishoudelijk reglement schooljaar 2019/2020, incl vaststellen jaarplanning MR schooljaar 2019/2020

Esther past het reglement nog aan op wat kleine punten, zoals oa eruit halen dat MR bereikt kan worden door ouders via Parro en de begroting/ het activiteitenplan worden erin opgenomen.

Esther mailt de aangepaste versie rond en vervolgens kan het bij akkoord op de website worden geplaatst.

 

6.       Toelichting begroting schooljaar 2018/2019

Er waren enkele vragen ten aanzien van de begroting. Thea heeft uitleg gegeven en de vragen beantwoord.

 

7.       Evaluatie en vaststellen werkverdelingsplan

Het werkverdelingsplan is akkoord bevonden door de P-geleding. Leonne tekent voor akkoord.

 

8.       Schoolgids/ schoolkalender

Er wordt door Esther (voorzitter) en Karin (secretaris) getekend voor akkoord voor de schoolkalender.

De schoolgids is bijna af en Thea zal deze dan per mail verspreiden ter inzage en

indien akkoord, dan zullen Esther en Karin voor akkoord tekenen.

 

 

9.       Vernieuwing schoolplein

De stichting is vandaag bij elkaar gekomen ivm met de besteding van het overblijfgeld voor de vernieuwing van het schoolplein, oa nav vragen uit de MR hierover.

De architect heeft een ontwerp gemaakt, dit mag nog niet digitaal verstuurd  

worden omdat het nog een conceptversie is. Het ontwerp is wel ingezien tijdens

de MR vergadering. De kinderraad is nauw betrokken geweest bij het

ontwerp van het nieuwe schoolplein.  Wel zal nog bekeken worden (oa met  

inbreng van de leerkrachten) wat praktisch mogelijk/ handig is.

Verder is het nu wachten op de gemeente ivm onder andere het plan voor bijv. de drainage putten. De vernieuwing wordt hierdoor opgeschoven en zal niet starten na de herfstvakantie, zoals eerder gepland. Thea houdt de MR op de hoogte van het verloop.

 

10.  Aanschaf portfoliomappen

De begroting is aangeleverd, dit is nog een concept versie. De definitieve mappen worden nog uitgezocht. De MR heeft unaniem ingestemd om hieraan een bijdrage te leveren.

 

11.  Mededelingen directie

-  Er is contact opgenomen met Humankind (voorheen Humanitas) ivm de verspreiding van folders van de Speurneus. Dit was akkoord en de folders zullen verspreid worden.

- Er is goed gestart dit jaar en er zijn goede ontwikkelingen wat betreft het visie traject. Er zijn 235 leerlingen gestart, zoals ook de prognose

- De werkdrukmiddelen zijn ook besteed zoals verwacht.

- In de lijn van het visie traject, zijn nu de Startgesprekken begonnen.

- Er komt inspectie thema bezoek. Het thema is de aansluiting basisonderwijs/ voortgezet onderwijs: hoe goed kent de school de kinderen, in hoeverre sluit het school advies aan bij het uiteindelijke resultaat. Het doel is om nog meer bij het kind aan te sluiten.

- LEA: wordt actief gebruikt bij de gemeente, de gemeente kijkt ook heel serieus naar wat de kinderen eigenlijk willen.

 

12.  Financieel

Vanuit de MR worden het activiteitenplan en de begroting ingediend. Vanaf nu heeft de voorkeur om de begroting voor mei in te dienen voor het volgende schooljaar.

De financiële jaarverslagen zijn gemaakt van de afgelopen jaren door de penningmeester. Vanaf nu wordt dit per schooljaar in verslag gebracht.

Voor dit schooljaar dient Maud een begroting/ activiteitenplan in bij Thea en dan wordt het MR geld overgeboekt naar de MR rekening.

De GMR komt binnenkort op bezoek en dan zal de MR navraag doen hoe de financiën elders worden geregeld, zodat we deze lijn ook in te toekomst kunnen aanhouden.

 

13.  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

GMR gaat komend jaar alle medezeggenschapsraden bezoeken. Karin geeft de datum van de volgende vergadering door, zodat de GMR kan aangeven of er dan aangesloten wordt.

Er zijn ook nog enkele thema avonden gepland komend schooljaar: 28-11, 9-3 en 4-6.

Verder is de GMR nog op zoek naar twee ouderleden.

 

14.  Inplannen datum volgende vergadering

De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 12 november 2019.

 

15.  Rondvraag en sluiting

Robin: kaart aan dat hij signalen krijgt over vieze wc’s, waardoor oa vermeden wordt om op school naar het toilet te gaan. Dit probleem is bekend. De wc’s worden echter dagelijks gepoetst. Er zal onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om dit vaker per dag te doen. Verder zullen de leerkrachten de toilet hygiëne nog eens extra aankaarten in de klassen (al wordt dit al regelmatig gedaan).

Nadine: vraag of het mogelijk is om de data van de informatie avond en eerste studie (mid)dag voor/tijdens de vakantie te communiceren, aangezien dit vroeg in het schooljaar is en het dan soms lastiger voor ouders is om er nog iets voor te regelen.

Karin: is er een pestbeleid? Ja, dit staat vermeld in de schoolgids en op de website.

Thea: schoolplan: agenderen voor de volgende vergadering en indien eerder actie nodig is, dan zal Thea contact zoeken met Esther.

Esther: is dit schooljaar ook een fruitproject? Dit is aangevraagd en start naar verwachting in november.

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS

Notulen 17 juni 2019

 

Aan                 :          MR-leden OBS De Speurneus

                                   Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :          Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :          Notulen MR-vergadering

 

Datum            :          17 juni 2019

 

Agenda:

           

1.      Opening

Aanwezig: Esther, Karin, Joyce, Leonne, Maud, Marijn, Robin, Nadine en Thea.

 

2.      Notulen vorige vergadering

Na een tekstuele aanpassing zijn de notulen goed gekeurd. Thea zal de notulen op de website plaatsen.

 

3.      Bespreken actiepunten

Thea vraagt bij Pompidoe (Humanitas) na over de mogelijkheden van een informatiedag/ folder verspreidingen ivm promotie/ werving nieuwe leerlingen.

Karin spreekt in dit kader met de eigenaar van kinderdagverblijf van Eigenwijs.

Zie verder de bijgevoegde actie puntenlijst. De andere actiepunten zijn nog lopende.

 

4.      Inkomende/uitgaande post

Binnengekomen informatie is door Esther (grotendeels per mail) doorgestuurd. Karin zal de mail wekelijks bekijken en eventueel doorsturen.

Per post is de digipas van de rekening binnen gekomen en aan Maud overhandigd.

 

5.      Inzet werkdruk verlagende middelen

Het document is akkoord en Leonne heeft getekend namens de P-geleding van de MR.

Thea plaatst een nieuwsbericht op de website over de inzet van de middelen.

 

6.      Formatie

Het document is akkoord bevonden en Leonne heeft getekend namens de P-geleding van de MR.

 

 

 

7.      Begroting

Er zijn nog enkele onduidelijkheden die Thea nog laat uitzoeken door het bestuursbureau, waardoor mogelijk nog een aanpassing gaat zijn. Als de begroting definitief is, dan zal het doorgestuurd worden aan de MR zodat de MR het kan inzien. Dit zal op korte termijn zijn.

 

8.      Communicatie

·        Tekst van de MR en foto komen op de kalender

·        Ouder tevredenheidspeiling en leerlingen peiling zijn gedaan. De uitslagen zijn gepubliceerd op de website www.scholenopdekaart.nl  

Waardering: ouders 7,3 en leerlingen: 8,6.

Thea zal de uitslagen nog op onze website en een bericht Parro hierover plaatsen.

 

 

9.      Mededelingen directie

Verkiezingen MR zijn in het team besproken. Er is nog tot donderdag de tijd om de reageren/ zich kandidaat te stellen, anders worden Leonne en Maud herkozen.

 

Maatwerk is aangevraagd bij het bestuur van Movare voor het herinrichten van het schoolplein. Vanuit de gemeente ligt ook een aanvraag. Verder wordt het overblijfgeld hieraan besteed. Indien duidelijkheid is over de beschikkingen, dan kan de architect de aanbesteding doen.

Esther zoekt uit of de MR inzage/ instemmingsrecht heeft in dit (financiële) plan.

 

10.   Verkeerssituatie

Geen mededelingen. Plan wordt in fasen uitgevoerd, is lopende.

 

11.   Mededelingen penningmeester

Financieel jaarverslag schooljaar 2018/2019 komt in september 2019.

Er is nog  budget, dat volgens de regels opgemaakt moet worden. Voorstel is om dit budget te besteden aan portfolio’s die voor komend schooljaar aangeschaft moeten worden voor de leerlingen. Joyce zoekt de kosten uit en communiceert dit de volgende vergadering of dit voorstel wordt per mail gestuurd.

 

12.   Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Geen bijzonderheden.

 

13.   Inplannen datum volgende vergadering

Dinsdag 10 september vindt de volgende vergadering plaats.

 

14.   Rondvraag en sluiting

Marijn: kan een school meedoen aan de clubkas actie van de Rabobank? Dit worden nagezocht, want dit lijkt wel een mogelijkheid zijn. Karin en Marijn vragen dit na.

Robin: gaat de sportdag nog door? Deze gaat nog plaatsvinden en dit zal nog via Parro gecommuniceerd worden.

Esther: wordt nog een klassenfoto gemaakt? Dit staat ook op de planning en zal morgen via Parro worden gecommuniceerd.

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS

 Notulen 16 april 2019

Aan                 :           MR-leden OBS De Speurneus

                                   Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :           Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :           Notulen MR-vergadering

 

Datum            :           16 april 2019

 

Agenda:

           

1.      Opening

Aanwezig: Esther, Nadine, Joyce, Leonne, Maud, Thea, Marijn

Afwezig: Karin, Robin

 

2.      Notulen vorige vergadering

Na 3 tekstuele wijzigingen worden de notulen goedgekeurd. Thea plaatst deze binnenkort op de website.

 

3.      Bespreken actiepunten

Actiepuntenlijst wordt besproken. Esther past deze aan.

 

4.      Inkomende/uitgaande post

Binnengekomen informatie, waaronder enkele nieuwsbrieven, is door Esther (grotendeels per mail) doorgestuurd. Op dit moment geen belangrijke zaken bij de post.

 

5.      Veiligheidsbeleidsplan

Het veiligheidsbeleidsplan is tijdens de voorbespreking aan bod geweest. Het plan is akkoord bevonden en getekend door Esther en Karin namens de MR.

 

6.      Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Het SOP is tijdens de voorbespreking aan bod geweest. Dit plan krijgt een positief advies en wordt getekend door Esther en Karin namens de MR.

 

7.      Communicatie

Vraag is of Parro door alle collega’s gebruikt wordt en dit is wel het geval.

 

8.      Mededelingen directie

Werkdrukverlagende middelen:

Als afronding van de eerste periode extra ontvangen gelden wordt een evaluatie geschreven. Op dit moment wordt in het team besproken welke mogelijkheden er zijn om nieuwe gelden te besteden. Er wordt gedacht in de richting van personele ondersteuning.

 

Leerlingtevredenheidsenquete

Groepen 6 t/m 8 hebben een leerlingvragenlijst via VenstersPO digitaal en anoniem ingevuld. Gegevens worden verzameld in overzicht. Dit wordt bekeken en gepubliceerd bij VenstersPO.

 

Oudertevredenheidsenquete

Ouders krijgen binnenkort een link via Parro om deze korte enquete in te vullen. De gegevens worden verzameld en een overzicht hiervan komt zichtbaar bij VensterPO.

Via VenstersPO komt vanuit bovenstaande gegevens een digitale schoolgids die vervolgens gebruikt zal worden om te delen met ouders, eventueel via de nieuwe schoolkalender.

 

Beveiliging schoolplein:

Inmiddels is de beschikking vanuit Movare binnen om de intercom bij de poort te bekostigen. Op een later tijdstip zal deze geplaatst worden.

 

Schoolplan:

In verband met diverse bijzondere omstandigheden wordt dit plan, met goedbevinden van het CvB op een nader te bepalen tijdstip ter instemming voorgelegd aan de MR. Dit geldt ook voor het schooljaarplan.

 

Schoolformatieplan en begroting:

Beide documenten liggen op dit moment ter bespreking binnen het team. Zodra er verdere duidelijkheden zijn worden deze beide documenten met de MR gedeeld.

 

 

9.      Verkeerssituatie

Geen verdere bijzonderheden.

 

10.   Mededelingen penningmeester

             Financieel jaarverslag schooljaar 2018/2019

             Komende vergadering wordt dit verslag besproken. Eveneens wordt de huidige   

             financiële situatie in kaart gebracht. De nieuwe pas is aangevraagd.

 

11.   Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Er worden drie thema-avonden gegeven waarvan de geplande bijeenkomst van juni doorschuift naar start volgend schooljaar.

 

12.   Inplannen datum volgende vergadering

Maandag 17 juni vindt de volgende vergadering plaats.

 

13.   Rondvraag en sluiting

- Leonne en Maud stellen zich opnieuw herkiesbaar komend schooljaar.

- Bij vragen of opmerkingen omtrent het poetsen is het de bedoeling dat de bouwen zelf contact opnemen met Thea zodat zij dit terug kan koppelen met GOM tijdens de evaluatiegesprekken.

- Geen verdere bespreekpunten.

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS 

Notulen 15 januari 2019

 

 

Aan                 :           MR-leden OBS De Speurneus

                                    Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :           Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :           Uitnodiging MR-vergadering

 

Datum            :           15 januari 2019

 

 

Agenda:

           

1.       Opening

Aanwezig: Esther, Robin, Maud, Leonne, Joyce, Thea, Marijn

Afwezig: Karin, Nadine

 

2.       Notulen vorige vergadering

Er zijn alleen enkele kleine tekstuele aanpassingen. Notulen worden verder goedgekeurd.

 

3.       Bespreken actiepunten

Hand-out MR: Robin vraagt exacte kosten na. Exemplaren worden in de week van 28 januari verspreid.

Jaarverslag MR: komt verderop aan bod.

Financieel jaarverslag MR: volgt komende vergadering

LEA: informatie is aangeleverd en door Thea doorgestuurd. Er kon helaas niemand bij de presentatie aanwezig zijn. Terugkoppeling volgt.

 

4.       Inkomende/uitgaande post

Voornamelijk post vanuit GMR, veelal ook per mail eerder gedeeld. Verder alleen nieuwsbrief ‘vluchten en ontruimen’ ter kennisgeving aangenomen.

 

5.       Jaarverslag schooljaar 2017/2018

Karin heeft dit jaarverslag gemaakt en wordt goedgekeurd. Thea heeft dit inmiddels op de website geplaatst.

 

6.       Schoolgids

De schoolgids is gezamenlijk doorgenomen. Er zijn enkele kleine, voornamelijk tekstuele, wijzigingen. Thea verwerkt deze en Esther ondertekent de definitieve versie.

 

7.       Communicatie

-          Parro

Ouders zijn positief over het gebruik van de app. Binnenkort vindt een terugkoppeling in het team plaats en verdere afstemming over het gebruik van de app.

 

-          Hand out

Robin heeft twee versies gemaakt. De tekst wordt samen besproken en hier en daar kleinigheden aangepast. Elk gezin ontvangt 1 exemplaar in de week van 28 januari.

 

-          Nieuwe mogelijkheden m.b.t.  promotie worden besproken:

-          Verspreiden van de kleine foldertjes, er zijn er nog 100 over. Ze worden gebracht bij o.a. huisarts, bibliotheek etc. Robin en Leonne bekijken de mogelijkheden.

-          Verspreiden van ‘tegoedbon’ voor 2 en 3 jarigen met kleinigheidje tijdens carnavalsoptocht. Joyce bekijkt mogelijkheden voor verspreiding.

 

8.       Mededelingen directie:

Risicoinventarisatie:

Risicoinventarisatie gemaakt afgelopen maandag. De bevindingen worden in een verslag weergegeven. Hieruit volgt een actieplan en elke school moet een preventiemedewerker aanstellen. Voorlopig zal Werner de coördinatie van de actuele zaken op zich nemen. Naar komend jaar toe wordt bekeken welke collega deze taak op zich gaat nemen.

Visieontwikkeling:

Als team proberen we de tijdlijn te volgen zoals afgesproken. De stappen worden telkens concreter en tijdens de volgende oudergesprekken zijn de eerste veranderingen te merken.

Wachtlijst peuterspeelzaal:

Er was een aanmeldstop voor de peuterspeelzaal. Als gevolg hiervan is er helaas wel een deuk te zien in de aanmeldingen. Thea heeft contact gezocht met het bestuur. In gesprek met directie, bestuur en peuterspeelzaal komen binnenkort twee extra dagdelen beschikbaar. Ook volgt er verdere samenwerking met leidinggevenden van de peuterspeelzaal om kansen voor de toekomst te bespreken.

Waterdrinkpromotie:

Het meenemen van het water is heel erg soepel verlopen. In de teamvergadering is een eerste terugkoppeling geweest om eenduidige afspraken te maken in de gehele school.

Overleg samenwerking Arcus:

Binnenkort vindt er een gesprek plaats tussen Thea, Pie Pelzer, Marijn, de nieuwe directeur Arcus en contactpersoon SBB-leerbedrijven om mogelijkheden m.b.t. verdere samenwerking te bekijken.

Schoolplein:

De gemeente Landgraaf wil i.s.m. een omgevingsarchitect graag iets betekenen in de realisatie van het nieuwe plein. Binnenkort komen er waterbassins onder het schoolplein om toekomstige wateroverlast te voorkomen. Wellicht dat hierop volgend in samenspraak de eerste aanpassingen van het nieuwe schoolplein kunnen plaatsvinden. Tijdsplanning is nog niet bekend.

 

9.       Verkeerssituatie

Er zijn geen actuele ontwikkelingen. De plannen worden binnenkort zoals besproken uitgevoerd.

 

10.  Mededelingen penningmeester

Alle gegevens en handtekeningen zijn bij de Rabobank bekend en nu zijn we in afwachting van bank totdat alle zaken geregeld zijn.

 

11.  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Informatievoorziening vanuit de GMR is afgelopen maanden behoorlijk verbeterd. De documenten worden gezamenlijk besproken. De aangeboden trainingen zijn interessant maar op dit moment zijn er bij de MR-leden geen mogelijkheden om deze bij te wonen.

 

12.  Inplannen datum volgende vergadering: dinsdag 16 april 2019

 

13.  Rondvraag en sluiting

 

Thea:

Schoolplan van de Speurneus en het beleidsplan van Movare worden verder vormgegeven. Thea en Marijn nemen deel aan een werkgroep vanuit het bestuur.

Joyce:

De presentatie over het ontstaan van het portfolio volgt komende vergadering.

Leonne:

Komende teamvergadering even vanuit de MR terugkoppeling geven m.b.t. communicatie.

Robin:

Robin vraagt naar het vervolg van de aanschaf van de tablets. Deze worden binnenkort geleverd en eind januari in gebruik genomen. Exacte afspraken m.b.t. het gebruik worden binnenkort in het team gemaakt.

 

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS 

Notulen 23 oktober 2018

Aanwezig oudergeleding: Esther Sterk, Nadine Jongen, Karin Lussenburg

Aanwezig leerkrachtgeleding: Joyce Duchateau, Maud Bogaardt, Marijn Lony,

Aanwezig directie: Thea Penders

Afwezig met kennisgeving: Robin van Gemert en Leonne Logister

 

1. Opening

Esther opent de vergadering.

 

2. Notulen vorige vergadering

Notulen vorige vergadering zijn akkoord.

 

3. Bespreken actiepunten

      De groepsfoto van de MR is gemaakt

      Robin mailt de opzet van de hand-out

      Er is overleg geweest tussen Esther en de voorzitter van de OR, het huishoudelijk reglement MR is gestuurd naar de voorzitter van de OR

      Thea heeft het nagevraagd: nu er minder schoolwoningen in gebruik zijn, wordt  bespaard op stookkosten en onderhoud. Dit maakt geen verschil qua huurkosten, daar deze bovenschool worden gedragen.

Zie verder actiepuntenlijst.

 

4. Inkomende/uitgaande post

·       Er is een mail gestuurd mbt de nieuwe aanbesteding van de interieurverzorging. OBS de Speurneus ervaart deze problemen niet, hier is dezelfde interieurverzorgster gebleven en met haar zijn goede afspraken gemaakt.

·       Er is een mail betreffende het MR regelement vanuit Movare (zie punt 6)

·       Er is een uitnodiging voor de thema avond van 22-11 van de GMR (zie punt 13).

 

5. Takenoverzicht/ normjaartaak

Dit overzicht is akkoord en is ondertekend.

Volgend jaar is de intentie om het overzicht voor de zomervakantie te tekenen. Het overzicht zal dan eerst onderling in het team worden besproken voordat er akkoord in de MR wordt gegeven.

 

6. Goedkeuren en vaststellen MR reglement

Het MR reglement is unaniem goedgekeurd. De voorzitter heeft getekend voor akkoord en het reglement zal op de internetsite worden geplaatst.

 

7. Financieel jaarverslag schooljaar 2017/2018

Wordt besproken in de vergadering van 15 januari 2019.

 

8. Jaarverslag schooljaar 2017/2018

Wordt besproken in de vergadering van 15 januari 2019.

 

9. Communicatie

      Parro: dit is getest en dat loopt prima. Er zal een brief naar de ouders gaan over deze app en dan zullen ouders eerst een toestemmingsverklaring via Parro moeten invullen. Tot de kerstvakantie loopt een pilot om de mogelijkheden te bekijken/ ervaren en na de kerstvakantie zal Parro definitief in gebruik worden genomen/ operationeel worden.  

      Hand-out: Robin mailt de opzet van de MR hand-out

 

10. Mededelingen directie

      Er is nog geen datum bekend voor de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) voor de ouders. Dit wordt vervolgd.

      Vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag een school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. OBS de Speurneus gaat binnenkort het vignet aanvragen voor het thema relaties. Janet is de coördinator hiervan en eea gaat in samenwerking met de GGD. Binnenkort zal hierover een brief naar de ouders gaan.

De MR staat unaniem achter deze aanvraag/ het vignet.

·       Met medewerking van het Jogg (jongeren op gezond gewicht) is een waterproject gestart om kinderen/ ouders te stimuleren om minimaal in 1 pauze water te drinken/ mee te nemen. Dit project zal (afhankelijk van welke groep) starten met een beker of bidon voor ieder kind. Dit zal eerst nog in de teamvergadering besproken worden. De MR is bereid om een gepersonaliseerde beker/bidon te financieren voor de kinderen.

·       Er is nog geen goedkeuring gekomen op het maatwerk veiligheid, i.v.m. het intercom systeem bij de entree. Dit wordt nog verder besproken en wordt vervolgd.

·       Teamontwikkeling: vorig jaar ingezet op een nieuw stuk visie ontwikkeling. Relatie ouders, kind, onderwijs en team wordt uitgediept. Er zijn pilots gestart in de klassen.

Onderwijs en oudergesprekken gaan stapsgewijs anders aangepakt worden. Kinderen gaan vanuit hun eigen doelen in het rapportgesprek hun leren presenteren en de rapporten gaan hier ook op aangepast worden (zoals bijv de porfolio’s, die in verschillende groepen al worden gemaakt). Zodat kinderen hun eigen groei en ontwikkeling kunnen (laten) zien.

Bij Movare is budget aangevraagd voor dit schooljaar, zodat Joyce deze ingezette ontwikkeling kan coachen. De volgende oudergesprekken zullen vanuit dit format worden aangepakt en de rapportage van rekenen gaat als eerste veranderen.

 

11. Verkeerssituatie

·       Het zebrapad op de Gank is aangelegd, er is gesnoeid, er zijn 2 taxiplekken weg en daar zijn parkeerplaatsen voor in de plaats gekomen.

·       Godfried is de nieuwe verkeerscoördinator.

·       Op de website staat de voortgang van het plan van de gemeente vermeld.

·       Van 1 november tot 1 januari gaat een project komen vanuit handhaving, waarbij gecontroleerd gaat worden en men het gesprek met de ouders aangaat ipv direct te bekeuren. Uiteindelijk gaat ook een terugkoppeling komen van het effect.

 

12. Mededelingen penningmeester

Overdracht van de rekening loopt, verder geen mededelingen.

 

13. GMR

Thema avond is 22 november. Thema is deze keer cursus medezeggenschapsraad en scholing nieuwe CAO. Karin en Nadine hebben begin dit jaar al een dergelijke cursus gevolgd, Esther denkt er nog over na en verder is geen interesse in de thema avond.

 

 

14. Inplannen datum volgende vergadering

De volgende vergadering wordt gepland op dinsdag 15 januari 2019.

 

 

15. Rondvraag en sluiting

Thea geeft aan dat aanstaande vrijdag een gesprek is met de wethouder, ambtenaren en kinderraad om het speelplaatsplan te presenteren aan de gemeente en de eerste concrete stappen te bespreken.

Bekijk hier de notulen van de Medezeggenschapsraad

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS

___________________________________________________________________________

 

Notulen MR-vergadering dinsdag 28 augustus 2018
Aanwezig oudergeleding: Esther Sterk, Nadine Jongen, Robin van Gemert, Karin Lussenburg
Aanwezig leerkrachtgeleding: Joyce Duchateau, Maud Bogaardt, Marijn Lony, Leonne
Logister
Aanwezig directie: Thea Penders


1. Opening
Esther opent de vergadering.


2. Notulen vorige vergadering
Er zijn enkele kleine opmerkingen. De notulen worden aangepast.


3. Bespreken actiepunten
-          de groepsfoto van de MR staat nog op de planning. Thea zal een fotografe vragen of
zij de groepsfoto wil verzorgen
-          de hand-out is lopend. De groepsfoto moet eerst geregeld zijn.
Zie verder bijgevoegde actiepuntenlijst.


4. Inkomende/uitgaande post
De secretaris (Karin) dient de mail die via de postbus van de MR binnenkomt in de gaten te
houden. Omdat de inloggegevens niet bekend zijn zal Esther dit nagaan en deze aan Karin
doorgeven.
Er is geen fysieke post voor de MR.


5. Begroting schooljaar 2018-2019
De begroting voor het schooljaar 2018-2019 wordt toegelicht door Thea. Diverse vragen
hierover worden beantwoord.
Wat opvallend is, is dat de huisvestingslasten niet lager worden begroot ondanks een deel van
de schoolwoningen is afgestoten. Reden hiervan is dat Movare huurder is en niet de school.
Volgens de leden van de MR is dit in het verleden wel als zodanig gecommuniceerd. Thea zal
navraag doen bij Ryszard, voorzitter van het bestuur.


6. Vaststellen huishoudelijk reglement schooljaar 2018/2019
Het huishoudelijk reglement 2018/2019 is akkoord bevonden. Maud zal een nieuwe begroting
(= activiteitenplan) van de MR opstellen, welke zal worden opgenomen in het huishoudelijk
reglement.


7. Vaststellen activiteitenplan
Zie punt 6


8. Schooljaarplan
Het schooljaarplan 2018/2019 is gereed. De brochure “Samen school maken = Samen stappen
zetten” hoort bij het schooljaarplan. Het is bedoeld als een stukje PR voor de ouders.


9. Communicatie
-          voor wat betreft Parro kan gezegd worden dat er overeenstemming in het team is
bereikt. De volgende stap is inregelen. Wanneer is een goed moment om te starten? Er
wordt besloten dat na de herfstvakantie wordt gestart met het nieuwe

communicatiesysteem. De MR heeft in eerder stadium al besloten om het eerste jaar
bij te dragen aan Parro. De bereidheid is er om dat ook de eerstvolgende jaren te
blijven doen.
-          het concept van de MR hand-out wordt door Robin toegelicht. Er wordt besloten tot
een oplage van 500 stuks. De bedoeling is dat de verspreiding van de hand-outs
tegelijkertijd gaat met de start van Parro
-          de flyer van de OR is uitgedeeld op het zomerfeest. De OR gaat volgens een nieuw
concept werken


10. Mededelingen directie
-          de notulen worden op de site geplaatst middels een “uitvalschermpje”. Tevens wordt
daar dan het huishoudelijk reglement en de datum van de volgende vergadering aan
toegevoegd
-          in het kader van de Lokaal Educatieve Agenda heeft de kinderraad vergaderd. De
centrale vraagstelling luidt: “Wat hebben de kinderen van Landgraaf nodig om gezond
en gelukkig op te groeien?” De kinderraad heeft hier haar gedachten over laten gaan
en een mindmap gemaakt. De bedoeling is dat de oudergeleding van de MR eenzelfde
soort mindmap maakt. De ideeën zullen door een van de ouders gepresenteerd c.q.
toegelicht worden in de raadszaal. Er zal nog een uitnodiging volgen hiervoor vanuit
de gemeente
-          aan het opknappen van de schoolwoningen is keihard gewerkt. Alles ziet er weer
nieuw en fris uit
-          er is een voorstel gemaakt om de werkdrukverlagende middelen dit schooljaar in te
zetten voor de aanschaf van tablets. Het goed aansluiten op de individuele behoeften
en ontwikkeling van kinderen geeft namelijk veel werkdruk. Digitale ondersteuning in
deze, in de vorm van tablets met educatieve software, zal die werkdruk verlagen. De
besteding geldt voor de gehele bouw, dus groepen 1 t/m 8. Er is draagvlak vanuit het
hele team. De p-geleding van de MR heeft het document “onderbouwing inzet
werkdrukverlagende middelen” akkoord bevonden en ondertekend


11. Verkeerssituatie
De gesprekken over de verkeerssituatie rondom school hebben resultaat opgeleverd.
Aanpassingen die op korte termijn zullen worden verwezenlijkt zijn een zebrapad op de Gank,
de taxistandplaats verplaatst naar de achterkant van school en er komt een éénrichtingsstraat.


12. Mededelingen penningmeester
De bankrekening moet nog steeds worden omgeschreven. Thea, Maud en Barry moeten om de
tafel om dit te regelen.


13. GMR
Vanuit de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad worden thema-avonden
georganiseerd. Esther heeft reeds tweemaal een dergelijke avond bijgewoond en deze als zeer
interessant ervaren. Er worden dit schooljaar nog een 3-tal avonden georganiseerd, data 22
november, 21 december en 13 juni. Wie van de leden heeft interesse om een thema-avond bij
te wonen?


14. Inplannen datum volgende vergadering
De volgende vergadering wordt gepland voor 23 oktober 2018.


15. Rondvraag en sluiting

-          Marijn vraagt naar de poort c.q. toegang tot het schoolplein. Het is mogelijk om dit
anders te regelen, bijvoorbeeld met een intercom. Momenteel worden de
mogelijkheden op budgettair niveau onderzocht
-          Thea merkt op dat de schoolgids wordt ge-update. Afgesproken wordt dat, zodra de
gids gereed is, deze doorgemaild wordt aan de leden
-          Leonne informeert naar het alarm, deze ging laatst af. Alleen de sleutelhouders hebben
de code.
-          Esther deelt mede dat Marijn heeft besloten om in de MR te blijven

 

Actiepuntenlijst

Datum

Wie

Status

Groepsfoto

Voor de info
avond van het
nieuwe
schooljaar

Allen/Thea

Thea vraagt fotografe voor
het maken van de foto.
Tevens datum plannen

Hand-out

Voor de info
avond van het
nieuwe
schooljaar

Robin

Lopend, eerst de foto regelen

Overleg met voorzitter OR

Z.s.m.

Esther

Esther zoekt contact met de
voorzitter OR om overdracht
te geven over het
huishoudelijk reglement en
om de taken van de MR mbt
de OR te bespreken

Jaarverslag

23 oktober
2018

Karin

Lopend

Financieel verslag

z.s.m.

Maud

Lopend

Middelenverdeling MR en OR

z.s.m.

Thea

Lopend

Huurkosten schoolwoningen

z.s.m.

Thea

Lopend

Bijwonen t
hema-avond GMR

23 oktober
2018

Allen

Lopend

 

 

 

 Notulen MR-vergadering dinsdag 15 mei 2018

Aanwezig oudergeleding: Esther Sterk, Nadine Jongen

Aanwezig leerkrachtgeleding: Joyce Duchateau, Maud Bogaardt, Marijn Lony, Leonne Logister

Aanwezig directie: Thea Penders

Afwezig met kennisgeving: Robin van Gemert, Karin Lussenburg

 

1. Opening

Esther opent de vergadering.

 

2. Notulen vorige vergadering

Er worden enkele opmerkingen gemaakt. Nadine past de notulen aan.

Toevoegingen/mededelingen n.a.v. notulen 20-3:

-          Thea heeft geprobeerd de notulen op de site te zetten, dat was onduidelijk omdat alles onder elkaar kwam te staan. Er zullen aparte knoppen toegevoegd worden, waar de notulen (en oa ook de agenda, huishoudelijk regelement, enz) onder geplaatst kunnen worden

-          Schooladvies groep 7: Joyce vult n.a.v de rondvraag van vorig keer aan, dat als eenduidig schooladvies gegeven gaat worden in groep 7, je ervan uitgaat dat groep 8 er niet meer toe doet. Er kunnen juist vaak grote verschillen tussen groep 7 en groep 8 zijn. Er mag wel duidelijke informatie over de betekenis van de (cito) scores komen, zodat ouders zelf al enigszins een beeld kunnen vormen. Het visie traject wordt geconcretiseerd en er wordt toegewerkt naar een duidelijkere rapportage.

 

3. Bespreken actiepunten

·         Robin is afwezig en zal per mail terug komen op de actiepunten van vorige vergadering

·         Esther vraagt na of Robin een fotograaf wist voor de groepsfoto van de MR.

Zie bijgevoegde actiepunten lijst.

 

4. Inkomende/uitgaande post

Herinnering binnen gekomen betreffende betaling MR cursus Karin en Nadine. MR kan dit niet rechtstreeks betalen, dus Thea betaalt en het wordt vervolgens opgenomen in de begroting van de MR.

Met betrekking tot de zwemactiviteit/sportdag: was niet duidelijk wie eindverantwoordelijke is. Na telefonisch contact heeft d’r Pool een convenant toegestuurd, maar de eindverantwoordelijkheid is nog steeds niet helder en lijkt deels bij school te liggen. Bij de kleuters is om deze reden de zwemactiviteit afgelast bij in de Bende en dit zal ook voor de bovenbouw gebeuren.

Mogelijk alternatief is navragen of bij in de Bende het convenant inmiddels is aangepast en dat er in 2 dagen gegaan kan worden of dat er een alternatieve activiteit bedacht wordt als invulling voor de sportdag.

 

5. Huishoudelijk reglement

·         Artikel 4: punt 8: wijzigen bevoegd gezag naar directie

·         Artikel 9: ideeënbus weghalen, toevoegen dat directie kan besluiten tot een besloten gedeelte van de vergadering, in de derde regel “leeromgeving” ipv “omgeving”.

·         Artikel 11: tweede schema voorlopig aanhouden en invoegen in het reglement, wel data wijzigen. In de vergadering van augustus/september, het eerste schema bespreken en dan mogelijk invoegen.

Esther past het reglement aan, zal het rondmailen en vervolgens kan het reglement op de internet site geplaatst worden.

 

6. Communicatie

·         Hand-out: OR start ook met het maken van een hand-out/flyer en zij zullen dit op het zomerfeest uitdelen. De lay-out kan hier op afgestemd worden. Het idee is om de hand-out van de MR in het nieuwe schooljaar uit de delen op de informatie avond voor ouders en/of mee te geven bv bij de schoolkalender. Dan is ook duidelijk of Marijn nog een termijn blijft of dat er een nieuw MR-lid toegevoegd kan worden aan de hand-out.

·         Parro/Isy: in juni staat nog een vergadering met de ICT gepland en vervolgens zal een beslissing worden genomen. Het streven is om het volgende schooljaar te starten met de nieuwe ouder communicatie.

 

7. Mededelingen directie

·         Er is overleg geweest met het dagelijks bestuur van de OR, i.v.m. de vergaderstructuur en ook omdat steeds meer ouders uit de OR gaan. Men gaat een nieuw concept proberen en vervolgens evalueren. 11 juni is een OR vergadering, waarbij dit nieuwe concept ook uitgelegd zal worden aan de rest van de OR.

Bij het zomerfeest gaat men nieuwe leden werven voor de OR middels een flyer/hand-out die Jacqueline maakt. Ook zullen de leden een button dragen. De taken van de OR en de commissies gaan op papier gezet worden. En er gaat een overzicht komen van de activiteiten, zodat ouders zich kunnen aanmelden om te helpen zonder zich bij de OR te hoeven aansluiten.

·         Veiligheid van het schoolplein: er is een offerte aangevraagd voor een intercom systeem met en zonder camera. Ook komen er zelfsluitende poorten met een veer. Er moet nog bekeken worden wat de gevolgen zijn voor leerlingen die te laat komen, leveranciers enz., maar er wordt zo spoedig mogelijk werk van gemaakt.

·         N.a.v. de AVG die 25 mei in werking treedt: het is zeer moeilijk om grip te krijgen op foto’s/filmpjes die gemaakt worden. Thea bespreekt in het directie overleg hoe andere scholen hiermee om gaan.

Op de info avond voor ouders in het nieuwe schooljaar zal gecommuniceerd worden wat de consequenties zijn als ouders ervoor kiezen dat er geen films/foto’s gemaakt mogen worden. Dit zal ook middels een brief gecommuniceerd worden voor de ouders die niet aanwezig zijn.

·         Informatie mbt schoolprofiel is per mail naar de leden van de MR gestuurd; geen vragen.

·         Besteding bedrag werkdrukmiddelen: dit is in het team al een aantal maal besproken en zal nog terug komen. Team gaat aangeven waar ze werkdruk ervaren en waaraan ze het willen besteden. Thea zal hier een kort verslag van maken en het ter instemming aan de MR P-geleding voorleggen.

·         Schoolfruit: vanuit de team evaluatie kwam naar voren dat het prettig is. Dit wordt komend schooljaar minimaal 2 keer per week gegeven, hier is geld voor. Afhankelijk van of de school wordt ingeloot, is het gratis. Het project gaat dus

sowieso door.

·         Voor de zomervakantie zal het achterste deel van de schoolwoningen opgeleverd worden. Thea vraagt na of/wanneer dit deel verbouwd wordt door de gemeente.

De lokalen die beschikbaar blijven voor school, zullen in de vakantie opgeknapt worden.

 

 

8. Schoolformatieplan schooljaar 2018/2019

Aanvullende informatie vanuit Thea:

·         Bij het bestuur is onderbouwd wat de reden is dat is gekozen voor 11 groepen. Dit is ook geaccepteerd. Volgend jaar moet wel terug gegaan worden in de formatie waar de school recht op heeft, dit jaar zitten we boven budget.

·         Het aantal kinderen lijkt stabiel, of licht groeiend. 1 oktober is de teldatum.

·         Er moet nog een beschikking tijdelijke taakuitbreiding binnen komen, men wil dit intern oplossen.

·         Recent is plotseling een project zij instromer gestart. Iemand vanuit de richting kunstacademie met een onderwijsbevoegdheid op voortgezet onderwijs, komt dit jaar meedoen. De school begeleidt haar naar een assessment en als ze deze haalt, dan is zij volgend jaar minimaal 0,4 extra.

·         Er moest 1 FTE ingeleverd worden. Wim Logister heeft besloten om eerder te stoppen met werken. Ouders ontvangen deze informatie morgen per mail.

Vervolgens zal het formatieplan met de teamleden worden besproken. Om de invulling van de klassen rond te krijgen, zullen enkele veranderingen zijn die eerst met de betrokken collega’s besproken worden. Vervolgens zal ook de klassenindeling incl leerkracht gecommuniceerd worden.

Als de begroting klaar is, zal Thea deze ter inzage sturen.

 

Schoolformatie plan is helder en akkoord bevonden. Het plan is ondertekend door de MR.

 

9. Verkeerssituatie

Er is een uitnodiging voor een gesprek met de wethouder en deze afspraak is al tweemaal verzet. De afspraak staat nu gepland op 22 mei en Wim, Thea en Robin gaan hier naar toe. Dan zal de wethouder bekend maken wat hij met de ideeën gaat doen die zijn aangedragen.

 

 

10. Mededelingen penningmeester

Geen mededelingen.

 

11. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Geen mededelingen.

 

12. Inplannen datum volgende vergadering

De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 28 augustus 2018.

 

13. Rondvraag en sluiting

Leonne vraagt of vanuit de MR iets gedaan wordt voor Wim en hiervoor is budget gereserveerd.

Esther vraagt na of het klopt dat 1 juni geen schooldag is en dat is juist.

 

 

 

 

Actiepuntenlijst

Datum

Wie

Status

Aanleveren stukje tekst hand-out bij Robin

Voor 24 april

allen

Robin maakt eerste opzet

Groepsfoto

Voor de info avond van het nieuwe schooljaar

Allen/Esther

Esther vraagt na bij Robin of hij iemand weet voor de groepsfoto

Datum groepsfoto plannen

Hand-out

Voor de info avond van het nieuwe schooljaar

Robin

 

Definitieve versie huishoudelijk reglement

Z.s.m.

Esther

Esther past artikel 4, 9 en 11 aan, stuurt het huishoudelijk reglement per mail en vervolgens kan het op de site

Overleg met voorzitter OR

Z.s.m.

Esther

Esther zoekt contact met de voorzitter OR om overdracht te geven over het huishoudelijk reglement en om de taken van de MR mbt de OR te bespreken

MR lidmaatschap Marijn

Z.s.m.

Marijn

Marijn denkt na of ze herkiesbaar wil zijn, stuurt mail naar team en stelt MR op de hoogte

Afscheidscadeau Wim en cadeau geboorte dochter Robin

Zsm

Leonne/ Marijn