Notulen


Bekijk hier de notulen van de Medezeggenschapsraad

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS

___________________________________________________________________________

 

Notulen MR-vergadering dinsdag 28 augustus 2018
Aanwezig oudergeleding: Esther Sterk, Nadine Jongen, Robin van Gemert, Karin Lussenburg
Aanwezig leerkrachtgeleding: Joyce Duchateau, Maud Bogaardt, Marijn Lony, Leonne
Logister
Aanwezig directie: Thea Penders


1. Opening
Esther opent de vergadering.


2. Notulen vorige vergadering
Er zijn enkele kleine opmerkingen. De notulen worden aangepast.


3. Bespreken actiepunten
-          de groepsfoto van de MR staat nog op de planning. Thea zal een fotografe vragen of
zij de groepsfoto wil verzorgen
-          de hand-out is lopend. De groepsfoto moet eerst geregeld zijn.
Zie verder bijgevoegde actiepuntenlijst.


4. Inkomende/uitgaande post
De secretaris (Karin) dient de mail die via de postbus van de MR binnenkomt in de gaten te
houden. Omdat de inloggegevens niet bekend zijn zal Esther dit nagaan en deze aan Karin
doorgeven.
Er is geen fysieke post voor de MR.


5. Begroting schooljaar 2018-2019
De begroting voor het schooljaar 2018-2019 wordt toegelicht door Thea. Diverse vragen
hierover worden beantwoord.
Wat opvallend is, is dat de huisvestingslasten niet lager worden begroot ondanks een deel van
de schoolwoningen is afgestoten. Reden hiervan is dat Movare huurder is en niet de school.
Volgens de leden van de MR is dit in het verleden wel als zodanig gecommuniceerd. Thea zal
navraag doen bij Ryszard, voorzitter van het bestuur.


6. Vaststellen huishoudelijk reglement schooljaar 2018/2019
Het huishoudelijk reglement 2018/2019 is akkoord bevonden. Maud zal een nieuwe begroting
(= activiteitenplan) van de MR opstellen, welke zal worden opgenomen in het huishoudelijk
reglement.


7. Vaststellen activiteitenplan
Zie punt 6


8. Schooljaarplan
Het schooljaarplan 2018/2019 is gereed. De brochure “Samen school maken = Samen stappen
zetten” hoort bij het schooljaarplan. Het is bedoeld als een stukje PR voor de ouders.


9. Communicatie
-          voor wat betreft Parro kan gezegd worden dat er overeenstemming in het team is
bereikt. De volgende stap is inregelen. Wanneer is een goed moment om te starten? Er
wordt besloten dat na de herfstvakantie wordt gestart met het nieuwe

communicatiesysteem. De MR heeft in eerder stadium al besloten om het eerste jaar
bij te dragen aan Parro. De bereidheid is er om dat ook de eerstvolgende jaren te
blijven doen.
-          het concept van de MR hand-out wordt door Robin toegelicht. Er wordt besloten tot
een oplage van 500 stuks. De bedoeling is dat de verspreiding van de hand-outs
tegelijkertijd gaat met de start van Parro
-          de flyer van de OR is uitgedeeld op het zomerfeest. De OR gaat volgens een nieuw
concept werken


10. Mededelingen directie
-          de notulen worden op de site geplaatst middels een “uitvalschermpje”. Tevens wordt
daar dan het huishoudelijk reglement en de datum van de volgende vergadering aan
toegevoegd
-          in het kader van de Lokaal Educatieve Agenda heeft de kinderraad vergaderd. De
centrale vraagstelling luidt: “Wat hebben de kinderen van Landgraaf nodig om gezond
en gelukkig op te groeien?” De kinderraad heeft hier haar gedachten over laten gaan
en een mindmap gemaakt. De bedoeling is dat de oudergeleding van de MR eenzelfde
soort mindmap maakt. De ideeën zullen door een van de ouders gepresenteerd c.q.
toegelicht worden in de raadszaal. Er zal nog een uitnodiging volgen hiervoor vanuit
de gemeente
-          aan het opknappen van de schoolwoningen is keihard gewerkt. Alles ziet er weer
nieuw en fris uit
-          er is een voorstel gemaakt om de werkdrukverlagende middelen dit schooljaar in te
zetten voor de aanschaf van tablets. Het goed aansluiten op de individuele behoeften
en ontwikkeling van kinderen geeft namelijk veel werkdruk. Digitale ondersteuning in
deze, in de vorm van tablets met educatieve software, zal die werkdruk verlagen. De
besteding geldt voor de gehele bouw, dus groepen 1 t/m 8. Er is draagvlak vanuit het
hele team. De p-geleding van de MR heeft het document “onderbouwing inzet
werkdrukverlagende middelen” akkoord bevonden en ondertekend


11. Verkeerssituatie
De gesprekken over de verkeerssituatie rondom school hebben resultaat opgeleverd.
Aanpassingen die op korte termijn zullen worden verwezenlijkt zijn een zebrapad op de Gank,
de taxistandplaats verplaatst naar de achterkant van school en er komt een éénrichtingsstraat.


12. Mededelingen penningmeester
De bankrekening moet nog steeds worden omgeschreven. Thea, Maud en Barry moeten om de
tafel om dit te regelen.


13. GMR
Vanuit de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad worden thema-avonden
georganiseerd. Esther heeft reeds tweemaal een dergelijke avond bijgewoond en deze als zeer
interessant ervaren. Er worden dit schooljaar nog een 3-tal avonden georganiseerd, data 22
november, 21 december en 13 juni. Wie van de leden heeft interesse om een thema-avond bij
te wonen?


14. Inplannen datum volgende vergadering
De volgende vergadering wordt gepland voor 23 oktober 2018.


15. Rondvraag en sluiting

-          Marijn vraagt naar de poort c.q. toegang tot het schoolplein. Het is mogelijk om dit
anders te regelen, bijvoorbeeld met een intercom. Momenteel worden de
mogelijkheden op budgettair niveau onderzocht
-          Thea merkt op dat de schoolgids wordt ge-update. Afgesproken wordt dat, zodra de
gids gereed is, deze doorgemaild wordt aan de leden
-          Leonne informeert naar het alarm, deze ging laatst af. Alleen de sleutelhouders hebben
de code.
-          Esther deelt mede dat Marijn heeft besloten om in de MR te blijven

 

Actiepuntenlijst

Datum

Wie

Status

Groepsfoto

Voor de info
avond van het
nieuwe
schooljaar

Allen/Thea

Thea vraagt fotografe voor
het maken van de foto.
Tevens datum plannen

Hand-out

Voor de info
avond van het
nieuwe
schooljaar

Robin

Lopend, eerst de foto regelen

Overleg met voorzitter OR

Z.s.m.

Esther

Esther zoekt contact met de
voorzitter OR om overdracht
te geven over het
huishoudelijk reglement en
om de taken van de MR mbt
de OR te bespreken

Jaarverslag

23 oktober
2018

Karin

Lopend

Financieel verslag

z.s.m.

Maud

Lopend

Middelenverdeling MR en OR

z.s.m.

Thea

Lopend

Huurkosten schoolwoningen

z.s.m.

Thea

Lopend

Bijwonen t
hema-avond GMR

23 oktober
2018

Allen

Lopend

 

 

 

 Notulen MR-vergadering dinsdag 15 mei 2018

Aanwezig oudergeleding: Esther Sterk, Nadine Jongen

Aanwezig leerkrachtgeleding: Joyce Duchateau, Maud Bogaardt, Marijn Lony, Leonne Logister

Aanwezig directie: Thea Penders

Afwezig met kennisgeving: Robin van Gemert, Karin Lussenburg

 

1. Opening

Esther opent de vergadering.

 

2. Notulen vorige vergadering

Er worden enkele opmerkingen gemaakt. Nadine past de notulen aan.

Toevoegingen/mededelingen n.a.v. notulen 20-3:

-          Thea heeft geprobeerd de notulen op de site te zetten, dat was onduidelijk omdat alles onder elkaar kwam te staan. Er zullen aparte knoppen toegevoegd worden, waar de notulen (en oa ook de agenda, huishoudelijk regelement, enz) onder geplaatst kunnen worden

-          Schooladvies groep 7: Joyce vult n.a.v de rondvraag van vorig keer aan, dat als eenduidig schooladvies gegeven gaat worden in groep 7, je ervan uitgaat dat groep 8 er niet meer toe doet. Er kunnen juist vaak grote verschillen tussen groep 7 en groep 8 zijn. Er mag wel duidelijke informatie over de betekenis van de (cito) scores komen, zodat ouders zelf al enigszins een beeld kunnen vormen. Het visie traject wordt geconcretiseerd en er wordt toegewerkt naar een duidelijkere rapportage.

 

3. Bespreken actiepunten

·         Robin is afwezig en zal per mail terug komen op de actiepunten van vorige vergadering

·         Esther vraagt na of Robin een fotograaf wist voor de groepsfoto van de MR.

Zie bijgevoegde actiepunten lijst.

 

4. Inkomende/uitgaande post

Herinnering binnen gekomen betreffende betaling MR cursus Karin en Nadine. MR kan dit niet rechtstreeks betalen, dus Thea betaalt en het wordt vervolgens opgenomen in de begroting van de MR.

Met betrekking tot de zwemactiviteit/sportdag: was niet duidelijk wie eindverantwoordelijke is. Na telefonisch contact heeft d’r Pool een convenant toegestuurd, maar de eindverantwoordelijkheid is nog steeds niet helder en lijkt deels bij school te liggen. Bij de kleuters is om deze reden de zwemactiviteit afgelast bij in de Bende en dit zal ook voor de bovenbouw gebeuren.

Mogelijk alternatief is navragen of bij in de Bende het convenant inmiddels is aangepast en dat er in 2 dagen gegaan kan worden of dat er een alternatieve activiteit bedacht wordt als invulling voor de sportdag.

 

5. Huishoudelijk reglement

·         Artikel 4: punt 8: wijzigen bevoegd gezag naar directie

·         Artikel 9: ideeënbus weghalen, toevoegen dat directie kan besluiten tot een besloten gedeelte van de vergadering, in de derde regel “leeromgeving” ipv “omgeving”.

·         Artikel 11: tweede schema voorlopig aanhouden en invoegen in het reglement, wel data wijzigen. In de vergadering van augustus/september, het eerste schema bespreken en dan mogelijk invoegen.

Esther past het reglement aan, zal het rondmailen en vervolgens kan het reglement op de internet site geplaatst worden.

 

6. Communicatie

·         Hand-out: OR start ook met het maken van een hand-out/flyer en zij zullen dit op het zomerfeest uitdelen. De lay-out kan hier op afgestemd worden. Het idee is om de hand-out van de MR in het nieuwe schooljaar uit de delen op de informatie avond voor ouders en/of mee te geven bv bij de schoolkalender. Dan is ook duidelijk of Marijn nog een termijn blijft of dat er een nieuw MR-lid toegevoegd kan worden aan de hand-out.

·         Parro/Isy: in juni staat nog een vergadering met de ICT gepland en vervolgens zal een beslissing worden genomen. Het streven is om het volgende schooljaar te starten met de nieuwe ouder communicatie.

 

7. Mededelingen directie

·         Er is overleg geweest met het dagelijks bestuur van de OR, i.v.m. de vergaderstructuur en ook omdat steeds meer ouders uit de OR gaan. Men gaat een nieuw concept proberen en vervolgens evalueren. 11 juni is een OR vergadering, waarbij dit nieuwe concept ook uitgelegd zal worden aan de rest van de OR.

Bij het zomerfeest gaat men nieuwe leden werven voor de OR middels een flyer/hand-out die Jacqueline maakt. Ook zullen de leden een button dragen. De taken van de OR en de commissies gaan op papier gezet worden. En er gaat een overzicht komen van de activiteiten, zodat ouders zich kunnen aanmelden om te helpen zonder zich bij de OR te hoeven aansluiten.

·         Veiligheid van het schoolplein: er is een offerte aangevraagd voor een intercom systeem met en zonder camera. Ook komen er zelfsluitende poorten met een veer. Er moet nog bekeken worden wat de gevolgen zijn voor leerlingen die te laat komen, leveranciers enz., maar er wordt zo spoedig mogelijk werk van gemaakt.

·         N.a.v. de AVG die 25 mei in werking treedt: het is zeer moeilijk om grip te krijgen op foto’s/filmpjes die gemaakt worden. Thea bespreekt in het directie overleg hoe andere scholen hiermee om gaan.

Op de info avond voor ouders in het nieuwe schooljaar zal gecommuniceerd worden wat de consequenties zijn als ouders ervoor kiezen dat er geen films/foto’s gemaakt mogen worden. Dit zal ook middels een brief gecommuniceerd worden voor de ouders die niet aanwezig zijn.

·         Informatie mbt schoolprofiel is per mail naar de leden van de MR gestuurd; geen vragen.

·         Besteding bedrag werkdrukmiddelen: dit is in het team al een aantal maal besproken en zal nog terug komen. Team gaat aangeven waar ze werkdruk ervaren en waaraan ze het willen besteden. Thea zal hier een kort verslag van maken en het ter instemming aan de MR P-geleding voorleggen.

·         Schoolfruit: vanuit de team evaluatie kwam naar voren dat het prettig is. Dit wordt komend schooljaar minimaal 2 keer per week gegeven, hier is geld voor. Afhankelijk van of de school wordt ingeloot, is het gratis. Het project gaat dus

sowieso door.

·         Voor de zomervakantie zal het achterste deel van de schoolwoningen opgeleverd worden. Thea vraagt na of/wanneer dit deel verbouwd wordt door de gemeente.

De lokalen die beschikbaar blijven voor school, zullen in de vakantie opgeknapt worden.

 

 

8. Schoolformatieplan schooljaar 2018/2019

Aanvullende informatie vanuit Thea:

·         Bij het bestuur is onderbouwd wat de reden is dat is gekozen voor 11 groepen. Dit is ook geaccepteerd. Volgend jaar moet wel terug gegaan worden in de formatie waar de school recht op heeft, dit jaar zitten we boven budget.

·         Het aantal kinderen lijkt stabiel, of licht groeiend. 1 oktober is de teldatum.

·         Er moet nog een beschikking tijdelijke taakuitbreiding binnen komen, men wil dit intern oplossen.

·         Recent is plotseling een project zij instromer gestart. Iemand vanuit de richting kunstacademie met een onderwijsbevoegdheid op voortgezet onderwijs, komt dit jaar meedoen. De school begeleidt haar naar een assessment en als ze deze haalt, dan is zij volgend jaar minimaal 0,4 extra.

·         Er moest 1 FTE ingeleverd worden. Wim Logister heeft besloten om eerder te stoppen met werken. Ouders ontvangen deze informatie morgen per mail.

Vervolgens zal het formatieplan met de teamleden worden besproken. Om de invulling van de klassen rond te krijgen, zullen enkele veranderingen zijn die eerst met de betrokken collega’s besproken worden. Vervolgens zal ook de klassenindeling incl leerkracht gecommuniceerd worden.

Als de begroting klaar is, zal Thea deze ter inzage sturen.

 

Schoolformatie plan is helder en akkoord bevonden. Het plan is ondertekend door de MR.

 

9. Verkeerssituatie

Er is een uitnodiging voor een gesprek met de wethouder en deze afspraak is al tweemaal verzet. De afspraak staat nu gepland op 22 mei en Wim, Thea en Robin gaan hier naar toe. Dan zal de wethouder bekend maken wat hij met de ideeën gaat doen die zijn aangedragen.

 

 

10. Mededelingen penningmeester

Geen mededelingen.

 

11. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Geen mededelingen.

 

12. Inplannen datum volgende vergadering

De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 28 augustus 2018.

 

13. Rondvraag en sluiting

Leonne vraagt of vanuit de MR iets gedaan wordt voor Wim en hiervoor is budget gereserveerd.

Esther vraagt na of het klopt dat 1 juni geen schooldag is en dat is juist.

 

 

 

 

Actiepuntenlijst

Datum

Wie

Status

Aanleveren stukje tekst hand-out bij Robin

Voor 24 april

allen

Robin maakt eerste opzet

Groepsfoto

Voor de info avond van het nieuwe schooljaar

Allen/Esther

Esther vraagt na bij Robin of hij iemand weet voor de groepsfoto

Datum groepsfoto plannen

Hand-out

Voor de info avond van het nieuwe schooljaar

Robin

 

Definitieve versie huishoudelijk reglement

Z.s.m.

Esther

Esther past artikel 4, 9 en 11 aan, stuurt het huishoudelijk reglement per mail en vervolgens kan het op de site

Overleg met voorzitter OR

Z.s.m.

Esther

Esther zoekt contact met de voorzitter OR om overdracht te geven over het huishoudelijk reglement en om de taken van de MR mbt de OR te bespreken

MR lidmaatschap Marijn

Z.s.m.

Marijn

Marijn denkt na of ze herkiesbaar wil zijn, stuurt mail naar team en stelt MR op de hoogte

Afscheidscadeau Wim en cadeau geboorte dochter Robin

Zsm

Leonne/ Marijn